Устав на сдружение Толерантност

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ АСОЦИАЦИЯ ТОЛЕРАНТНОСТ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /1/ Учредява се "СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "АСОЦИАЦИЯ ТОЛЕРАНТНОСТ" за осъществяване на общественополезна дейност на общини в Република България, наричано по-долу за краткост "сдружението" което е юридическо лице регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.
/2/ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "АСОЦИАЦИЯ ТОЛЕРАНТНОСТ" е отделно от членовете си отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

II. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2. /1/ Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието "СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ АСОЦИАЦИЯ ТОЛЕРАНТНОСТ".
/2/ Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрация, включително БУЛСТАТ номер.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл.З. Седалището на "СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ АСОЦИАЦИЯ ТОЛЕРАНТНОСТ" е в гр.София - 1000, бул."Ал.Стамболийски" №45-А, Район Възраждане, където е и адресът на неговото управление.

IV. ЦЕЛИ

Чл.4. Основни цели на сдружението са:
/1/ Запознаване на обществото с проблемите на гражданите от средни и малки общини в планински, полупланински, икономически слаби и изостанали райони, както и в тези със смесен в етнокултурно и в етнорелигиозно отношение население, техните нужди. Развитието и утвърждаването на духовните им ценности, подпомагане на социалната им интеграция, личностна реализация, социалната и икономическата им адаптация, защита на човешките права. Утвърждаване и развитие на образованието, науката, културата, хармонизиране на техния бит в гражданското общество.
/2/ Подпомагане на общините в тези райони за изработване на стратегия за развитие и защита на техните социално-икономически, културно-исторически и духовни интереси.
/З/ Координиране на националните стратегии, местните програми за развитието на тези общини при запазване на тяхната административна автономност.

V. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл.5. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са :
/1/ Разработване на обща концепция и местна политика за развитие на общините на основата на единни приоритети и отчитане на специфичните особености и интересите на всяка община-член.
/2/. Осигуряване на участие на свои членове в различни национални и международни прояви, а така също координиране на дейността с различни национални и международни организации със сродни цели.
/З/ Организационно и технически подпомагане на общините-членове при осъществяване на функциите им по местно самоуправление, оказване на правна и друга експертна помощ за изработване на подзаконови нормативни актове от компетентността на общинските съвети.
/4/ Осигуряване на връзка с гражданските структури и подкрепата на широката общественост за реализиране на ролята и правомощията на общините-членове като структура на местната власт и на децентрализацията на управлението.
/5/ Подпомагане на общините-членове при участието и тяхното изпълнение на регионални, национални и международни програми за развитие.
/6/ Координиране на изпълнението на междуобщински мероприятия по инфраструктурни подобрения, опазване околната среда.
/7/ Защита на интересите на отделни свои членове пред държавни, общински и международни организации и институции.

VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си :
/1/ За развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданско общество, образованието, науката, култура в средните и малки общини в планински, полупланински, икономически слаби и изостанали райони.
/2/ За подпомагане на социалната интеграция, личностна реализация.
/З/ За защита на човешките права, мерки по опазване на околната среда, подпомагане на социално слабите, в изброените в ал. /1/ общини и райони.

VII. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.7. Предметът на дейност на сдружението е:
/1/ Осъществява стратегическо планиране и създава териториално организационна основа, инфраструктурна и ресурсова осигуреност за провеждане на регионална и местна бизнес и социална политика, подпомага и във формирането на частния бизнес, на регионална данъчна и финансова политика, оказване съдействие при изграждането на малки и средни предприятия в отделни общини.
/2/ Съдейства и участва в създаването на системи за управление в общинските администрации - автоматизирана система за информационно обслужване на общините, системи за управление на качеството, на околната среда и на информационната сигурност.
/З/ Извършва контакти с оглед активизирането на чуждестранни партньори за инвестиране в регионални и общински стратегии и програми с оглед разкриване на нови работни места.
/4/ Организира и координира изпълнението на мероприятия по образованието, култура, здравеопазване, спорт както за младежи, жени така и за лица в неравностойно положение.
/5/ Разпространява и стимулира свободния обмен на идеи и информация в областта на местното самоуправление, организира симпозиуми, семинари, курсове и други обществени форми на общуване и контакти.
/6/ Инициира, координира и управлява реализирането на общински, регионални, национални, трансгранични и международни проекти и оперативни програми за подобряване на инфраструктурата, развитие на икономиката, селското стопанство и човешките ресурси, опазването на околната среда.

VIII. СРОК

Чл.8. Сдружението не е ограничено със срок.

IX. ЧЛЕНСТВО

Чл.9. /1/ Членове на сдружението могат да бъдат юридически лица - общини, които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението. Член може да бъде всяка община споделяща целите му.
/2/ В Сдружението като асоциирани членове могат да членуват търговски дружества, в които общината е собственик на повече от половината от техния капитал.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл.10. /1/ Членството в сдружението е доброволно.
/2/ Кандидатът, чрез своя кмет или друго упълномощено лице, подава писмена молба за приемане, в която се задължава да внася определения членски внос-встъпителен и годишен, до Управителния съвет. В молбата кандидатът трябва да декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Към молбата се прилага решението на Общинския съвет на общината за участие в сдружението, както и за избора на упълномощения от Общински съвет представител/делегат/.
/З/ Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на общото събрание.
/4/ Асоциираните членове по чл. 10 ал. 5 се приемат от Управителния съвет. Техните представители подават писмено заявление до изпълнителния директор, който в седемдневен срок разглежда заявлението и внася кандидатурата в Управителния съвет.
/5/ Асоциираните членове в Сдружението се представляват от лицето, което ги представлява съгласно Търговския закон или учредителния му акт.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл.11. Членовете на сдружението имат следните права да участват в управлението на сдружението:
/1/ Да бъдат информирани за неговата дейност;
/2/ Да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
/3/ Да се ползват резултатите от дейността на сдружението съгласно разпоредбите на този Устав.
Чл.12. Членовете на сдружението са длъжни:
/1/ Да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението;
/2/ Да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
/3/ Да издигат авторитета на сдружението, да помагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
/4/ Да внасят в срок предвидените в настоящия Устав членски внос;
Чл.13. Членствени права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване.
Чл.14. Членовете на сдружението имат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на управителния съвет. В тези случай те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.
Чл.15. За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само за размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към имущество им над този размер.

АСОЦИИРАНО ЧЛЕНСТВО
Чл.15 а. Асоциираните членове имат следните права:
/1/ Да участват в работата на Общото събрание със съвещателен глас;
/2/ Да участват в обсъждането и решаването на въпроси от общ интерес;
/3/ Да се ползват от дейността на сдружението и да търсят защита на интересите чрез него;
/4/ Да участват във всички прояви на сдружението в страната и чужбина;
/5/ Да бъдат своевременно информирани за всички актове и действия на сдружението и неговите органи.
Чл.15 б. Асоциираните членове нямат право:
/1/ Да избират, да бъдат избирани и да участват в други органи на сдружението;
/2/ На свободен достъп до документите, свързани с дейността на сдружението.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл.16. Членството в сдружението се прекратява:
/1/ С решение на съответния общински съвет, подадено до Управителния съвет не по-късно от 6 месеца преди датата на напускане, но не по-рано от една година от възникване на членството на съответната община в сдружението;
/2/ С прекратяване на юридическата личност на член на сдружението;
/3/ С изключването;
/4/ С прекратяване на сдружението при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски /членски внос/ и/или системно неучастие в дейността на сдружението;
Чл.17. /1/ Член на сдружението може да бъде изключен с решение на общото събрание по предложение на управителния съвет, когато:
нарушава предвидените в чл.12 задължения;
извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо.
/2/ При маловажни случаи на нарушения по чл.12 Управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на които прави предложение за изключване.
Чл.18. /1/ Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от общото събрание, когато член на сдружението:
не е направил встъпителната си или вноска по чл.52 и/или чл.54 в предвидения срок;
не е внесъл или е просрочил две последователни вноски по
членския си внос;
е преустановил участието си в дейността на сдружението, като не е
присъствал на повече от две заседания-последователни на общото събрание.
/2/ Горните обстоятелства се констатират от управителния съвет по документите на сдружението, който докладва отпадането на общото събрание и го отразява в документацията на сдружението.
Чл.19. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

Х. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.20. Колективния върховен орган на сдружението е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, негов управителен орган е УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ.

XI. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.21. /1/ Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.
/2/ Общините участват в събранието чрез лицата, които ги представляват по закон или по решение на Общинския съвет.
/З/ Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 22. Общото събрание:
- изменя и допълва устава;
- приема други вътрешни актове / правилник за дейността на управителния съвет, правилник за отчитане на стопанската дейност, декларации, и пр. необходими за дейността на сдружението/;
- избира и освобождава членовете на управителния съвет;
- приема и изключва членове;
- взема решение за откриване и закриване на клонове;
- взема решение за участие в други организации;
- взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
- приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
- приема бюджета на сдружението;
- взема решение относно дължимостта, размера, начина на плащане на членския внос или на имуществените вноски:
- приема отчета за дейността на управителния съвет;
- отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
- взема решения по всички други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона или настоящия Устав;
- правата по т.1,3,7,9,11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението;
- решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението;
- решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава;
- решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или преходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните - членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението;
- спорове по т. 16 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от датата на вземане на решението;

СВИКВАНЕ
Чл.23. Общото събрание се свиква на заседание от управителния съвет на сдружението. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на сдружението.
Чл.24. Инициатива за свикването му има управителният съвет. Една трета от членовете на сдружението имат право да поискат от управителния съвет да свика общо събрание и ако той не отправи покана в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
Чл.25. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива се свиква. Поканата се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл.26. Към датата на обнародване на покана по преходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието трябва да са на разположение на адреса на управление на сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

КВОРУМ
Чл.27. /1/ Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.
/2/ Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

ГЛАСУВАНЕ
Чл.28. При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас . Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

РЕШЕНИЯ
Чл.29. Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство /50% плюс 1 гласа/ от присъстващите. Решенията по чл.22 т.1 и т.7 се взема с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.
Чл.30. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.
Чл.31. /1/ За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателствуващия събранието и лицето, изготвило протокола, който отговаря за верността на съдържанието му.
/2/ Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга.
/З/ Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите решения на него в протокола.
Чл.З2. Всеки член на сдружението, управителният съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

XII. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.33. Управителният съвет се състои от 11 /единадесет/ юридически лица-членове на сдружението които се представляват в заседанията на Управителния съвет от кметовете или от упълномощени от съответните Общинските съвети за целта лица.
Чл. 34. Управителният съвет се избира за срок равен на срока, за който са избрани съответните Общински съвети и Кметове по силата на Закона за местните избори, плюс шест месеца. В шестмесечен срок от провеждането на всеки местни избори вписаният Управителен съвет следва да свика Общо събрание с оглед провеждане на избори за нов Управителен съвет на Сдружението.

ПРАВОМОЩИЯ
Чл.35. Управителният съвет:
представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този Устав;
подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорността за това;
определя адреса на сдружението;
приема правила за работата си, изпълнява задълженията предвидени в Устава;
взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

ЗАСЕДАНИЯ
Чл.36. Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на два месеца, както и при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на управителния съвет.
Чл.37. /1/ Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината членове на управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
/2/ Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
Чл.38. Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет, а в негово отсъствие-от избран от управителния съвет негов член.Относно протоколите за заседанията на управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл.32.

РЕШЕНИЯ
Чл. 39. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.36, т.3 и т.6 от Устава и чл.14,ал.2 от ЗЮЛНЦ с мнозинство от всички членове.

КОНТРОЛ
Чл.40. Всеки заинтересован член на сдружението може да оспори пред общото събрание решение на управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или преходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Чл.41. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

XIII. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.42. Общото събрание избира от своя състав председател на управителния съвет, като с решението си определя неговите функции и който представлява сдружението .
Чл.43. Председателят на управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението.

ХIV. КЛОНОВЕ

Чл.44. С решение на общото събрание на сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението.
Чл.45. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решение на общото събрание за скриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в промощията и представителната власт на управителя.
Чл.46. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя на управителния съвет на сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.
Чл.47. Управителният съвет на сдружението заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на клона, неговият управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявлението се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на общото събрание.

XV. ИМУЩЕСТВО

Чл.48. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

XVI. ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл.49. Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство, финансиране по оперативните програми на ЕС или други национални или международни програми.

ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл.50. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер и начин на плащане от общото събрание.
Чл.51. Членският внос на сдружението е встъпителен и годишен.
Чл.52. /1/ Всички членове на сдружението дължат встъпителен членски внос в размер, както следва:
- за общини с население до 10 000 жители – 3 024,00 лева;
- за общини с население от 10 000 до 20 000 жители – 4 536,00 лева;
- за общини с население от 20 000 до 30 000 жители – 6 048,00 лева;
- за общини с население от 30 000 до 50 000 жители – 7 560,00 лева;
- за общини с население от 50 000 до 100 000 жители – 10 584,00 лева;
- за общини с население над 100 000 жители – 13 608,00 лева.
/2/ Асоциираните членове плащат само годишен членски внос, който се определя пропорционално на нетния приход от продажби съгласно последния им годишен финансов отчет. Размерът на годишния членски внос се определя ежегодно с решение на Общото събрание.
/3/ Годишния членски внос се заплаща на две равни вноски до края на всяко шестмесечие на календарната година;
/4/ Встъпителният и годишният членски внос се превеждат по банковата сметка на сдружението;
Чл.53. При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Чл.54. /1/ Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейност:
издателска дейност-издава свой печатен орган за разпространяване на информацията, издаване на информационни бюлетини, брошури;
издаване на експертни проекти, както и консултантска дейност, свързана с определения в чл. 7 предмет на дейност;
издаване на рекламни материали-брошури, диплянки;
/2/ Сдружението няма да извършва рекламна дейност, която не е свързана с предмета на основната дейност, предвиден в настоящия Устав и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението;
/3/ Извършването на дейността по ал.1 се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират;
/4/ Сдружението не разпределя печалба;

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО
Чл.55. /1/ Сдружението може безвъзмездно да разходва имуществото и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.
/2/ За възмездно разходване имуществото на сдружението в полза на лицата по чл.41, ал.3 от ЗЮЛНЦ общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове.
/3/ Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.
/4/ Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл.41 ал.3 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично оповестени.

XVII. ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

Чл.56. /1/ В срок до 31 май на всяка година управителния съвет съставя годишен счетоводен отчет за преходната година и го предоставя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител, определен от общото събрание.
/2/ В същия срок изготвя доклад за дейността на сдружението със съдържанието по чл.40,ал.2 от ЗЮЛНЦ,
/3/ В срок до 31 май на всяка година управителният съвет заявява вписване в централния регистър за вписване и представя заверен годишен счетоводен отчет, доклада си по предходната алинея и другите предвидени в чл.46, ал.2 от ЗЮЛНЦ документи.

XVIII. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.57. Общото събрание и управителният съвет на сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателствуващият заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на сдружението им.

XIX. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.58. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

XX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.59. Сдружението се прекратява:
/1/ 1. по решение на общото събрание;
2. по решение на окръжния съд по седалището на сдружението, когато:
а/ не е учредено по законния ред;
б/ извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
в/ е обявено в несъстоятелност.
/2/ Решенията на съда по ал. 1, т.1 и 2 се постановява по иск на всеки заинтересован.
/3/ Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.
/4/ В случаите на ал.2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

XXI. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.60. /1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
/2/ Ликвидацията се извършва от управителния съвет, а в случаите на чл.13, ал.4. и чл.14, ал.З ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището на сдружението.
/3/ Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно-чрез осребряване първо на движимо и едва след това на недвижимо имущество на сдружението. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имуществото на лицата по чл.43, ал.2 ЗЮЛНЦ.

ХХІІ. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.61. /1/ Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност със същата или близка на сдружението нестопанска цел.
/2/ Ако не съществуват лица по ал.1 или ако те не са определени, имуществото преминава върху общината по седалището на сдружението. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното сдружение.
/3/ Имуществото по преходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор назначен извън кръга на лицата по ал.2 с изключение на дължимите им възнаграждение.
/4/ Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1 – 3, отговарят за задълженията на прекратеното сдружение до размера на придобитото.

ХХІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Този устав е приет на учредителното събрание за създаване на “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ АСОЦИАЦИЯ ТОЛЕРАНТНОСТ” за извършване на обществено полезна дейност, проведено на 08.02.2001 г. в гр. София, бул. “Ал. Стамболийски “№ 45-А. и променен от Общото събрание, проведено на 27.07.2008 г. и на 28.05.2013 г. в гр.София
За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ АСОЦИАЦИЯ ТОЛЕРАНТНОСТ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
___________________________
Айхан Хашимов, кмет на община Лозница
___________________________
Себихан Мехмед, кмет на община Крумовград
___________________________
Исмаил Осман, кмет на община Руен
___________________________
Мюмюн Искендер, кмет на община Минерални бани
___________________________
Румен Пехливанов, кмет на община Рудозем
___________________________
Нида Ахмедов, кмет на община Каолиново
___________________________
Радослав Ревански, кмет на община Белица
___________________________
Ешреф Ешрефов, кмет на община Омуртаг
___________________________
Юрий Кацарски, общински съветник в община Криводол
___________________________
Неби Бозов, кмет на община Сърница
___________________________
Добри Стефанов, кмет на община Крушари