Програма за дейността на сдружението

Програма за дейността на сдружението

  • В съответствие с Устава на Сдружението на общини "Толерантност”;

  • В съответствие с Предизборните платформи на новоизбраните местни власти в общините, членки на Сдружението;

  • В съответствие с националните външнополитически приоритети на Република България – Евроатлантическа и Европейска интеграция;

  • В съответствие с високите изисквания на българските граждани към местните власти и повишаването на тяхната роля в развитието на гражданското общество в България;

  • В съответствие с Програмата за управление на Правителството

Сдружението на общини “Толерантност” ще работи в следните основни направления, като оказва подкрепа и представлява общините – членки на Сдружението:

Регионално развитие и регионална политика

Запознаване на всички работещи в местната администрация на общините – членове на Сдружението с изискванията и нормативните механизми на новия Закон за регионално развитие.
Изграждане на работещи връзки на местните власти в общините – членове на Сдружението и съвещателните комисии, предвидени в закона за създаване на Плановете на Районите за развитие и Областните стратегии за развитие;
Консултиране, подготовка и обсъждане на Общинските планове за развитие;
Провеждане на регионални срещи за подготовка на Ресурсния анализ, Swot анализа на Плановете и координирането на общинските планове на територията на Областта и Района за планиране;
Координирано, ефективно участие на общините, членове на Сдружението в усвояването на фондове по Пред- присъединителните инструменти – ФАР – Икономическо и социално сближаване, ФАР – Транс гранично сътрудничество, ФАР – Външни граници, САПАРД.

Повишаване на конкурентно- способността и подготовка на малките и средни предприятия за работа в конкурентната среда на Европейския пазар

Дефиниране на ясна политика на всяка една община за подкрепа на малкия и среден бизнес на територията на общината;
Подготовка на малките и средни предприятия за работа в пазарната среда на Европейския съюз – организирани съвместно обучителни и информационни дни за пазара и конкуренцията в ЕС по конкретни направления на бизнеса;
Съвместна политика и дейности на общината, малкия и среден бизнес на нейна територия и Сдружението за развитие на потенциала в сферата на услугите, туризма и медийното и електронно представяне на общината;
Програма за сертификация и стандартизация на малкия и среден бизнес в периода до 2007 година.

Териториално устройство и благоустройство

Проучване на състоянието на Кадастралните карти, Подробните устройствени планове и документи за собственост на имотите във всяка община – член на Сдружението с цел да се гарантира правата на всички жители на тези общини, и тези, живеещи в малки населени места.
Изграждане на реалистични, финансово обезпечени и с бързи резултати планове за благоустройство на всяка община, член на Сдружението;
Осигуряване на публичност на плановете и осъществените мерки за благоустройство, чрез агресивна медийна политика на Сдружението.

Образование и култура

Популяризиране и реализация на проекти, адресирани към децата – билингви;
Програми за ефективно използване на информационните ресурси на библиотеките, превръщане на библиотеките в средища за обществена информация;
Подкрепа на дейностите на читалищата в посока етническо богатство, толерантност и многообразие;
Модернизиране чрез привличане на дарения и целенасочени програми за модернизация на оборудването на училищата;
Специално внимание на развитието на езиковото обучение и компютърното обучение в училищата;
Съдействие при организирането на традиционни културни празници, фестивали, конференции, изложби на творци, кръгли маси, дискусии.

Социални дейности и заетост

Изработване на общ и конкретен за всяка община план за действие за повишаване на трудовата заетост и повишаване на ефективността на социалните дейности на територията на общината;
Установяване на редовни работни контакти с представители на законодателната и изпълнителната власт в областта на социалните дейности и заетост;
Изработване и провеждане на програми за подкрепа и социална интеграция на лицата в неравностойно положение – инвалиди, социално слаби, сираци, възрастни хора;
Провеждане на Програми за популяризиране на промените в системата на здравното осигуряване.

Здравеопазване и здравна профилактика

Създаване на постоянна комисия към Сдружението за изработване на обща позиция на Сдружението в областта на здравеопазването и здравната профилактика;
Изработване на обща позиция на общините – членове на Сдружението за функционирането на общинските болници, която да бъде представена пред Парламентарната комисия по здравеопазване, Националното сдружение на общините, Министерство на здравеопазването и Националната здравно-осигурителна каса;
Постоянни работни контакти с представители на законодателната и изпълнителната власт;
Подготовка на обща програма за адаптация на здравеопазването и здравната профилактика във всяка община – член на Сдружението към новата нормативно регулирана среда на Здравеопазването.
Разширяване на дейността на Обществения съвет Здраве за всички и нейното популяризиране.

Младеж и спорт

Финансиране за реконструкция и ремонт на спортни съоръжения в общините – членове на Сдружение “Толерантност” чрез близко сътрудничество с Министерство на младежта и спорта;
Създаване на Сдружения на спортни клубове за постигане на по-гъвкава политика на финансиране в областта на младежта и спорта;
Подготовка и провеждане на Детски и юношески програми за осмисляне на свободното време на младите хора и предпазването им от наркотици, проституция, престъпни групи;
Участие на общините, общински институции и организации и отделни личности в Програмата Младеж, администрирана от Министерство на младежта и спорта;
Иницииране и провеждане на мероприятия на масовия спорт – турнири според традициите на общините; спортни празници.

Културен и еко-туризъм

Идентифициране на всички недвижими културни паметници на културата, природни паркове и защитени територии на териториите на общините – членове на “Толерантност”, за създаване на Карта на обектите за културен и еко - туризъм;
Представяне на културните забележителности и природни паркове и защитени територии пред тур-операторски фирми;
Организиране на обща кампания за представяне на тези туристически обекти чрез издаване на рекламни материали, срещи с тур-оператори и хотелиери, пропагандиране на възможностите за такъв туризъм.

Международно сътрудничество и евроинтеграция

Разширяване на връзките, контактите и сътрудничеството на общините – членове на Сдружение “Толерантност” с общини от страни – членки на Европейския съюз и САЩ;
Стабилизиране и формализиране на връзките, контактите и сътрудничеството с общини от Република Турция;
Представителство на Сдружението на международни форуми на местната власт – организирани от структурите на Европейския съюз, от други регионални и профилирани международни организации;
Представяне на Сдружението чрез статии и други публикации в печатни органи на международни организации на местната власт;
Разширяване на партньорството на Сдружението и неговите членове чрез участие в партньорски мрежи за реализация на конкретни проекти, финансирани от пред присъединителни фондове на Европейския съюз и хоризонтални програми на ЕС;
Активиране на вариант на Английски език на уеб страницата на Сдружението.

Повишаване на компетентността и капацитета на общинските структури за по-добро качество на услугите

Повишаване на квалификацията на общинските служители чрез тематични профилирани практикуми и семинари, организирани от Сдружението;
Подобряване на системата на общински услуги чрез въвеждане на автоматизирани системи, разработени, апробирани и оценени с участието на експерти на Сдружението ;
Разпространение на опита на общини, въвели системата за административно обслужване на “едно гише”;
Провеждане на редовни проучвания на организацията на предлаганите от общината административни услуги и потребностите на гражданите;
Въвеждане на директория въпроси и отговори от практиката в Уеб сайта на Сдружението, в помощ на общинските служители и за създаване на памет за взетите решения и добрите практики.
За да работи успешно в посочените по-горе направления Сдружението ще:

Подобри информационния обмен и информационното обезпечаване на дейността:

Ще бъде актуализирана и развита Интернет страницата на Сдружението. Ще бъде публикувана и поддържана и английската и версия. Ще бъде създадена Директория за въпроси и отговори от практиката на общинските услуги.
Ще бъде издаван тримесецен бюлетин на Сдружението;
Ще бъде актуализирана и размножена Адресната книга на Сдружението;
Ще се разшири информационния капацитет на Централния офис на Сдружението чрез абонамент на бази данни в областта на правната информация.

Работи за създаване и укрепване на устойчива среда за развитие на Сдружението и укрепване на административния му капацитет:
Ще бъде развита информационната функция на централния офис на Сдружението;
Ще се регламентират взаимно- изгодните договори за сътрудничество на Сдружението и консултантски, проектантски, строителни и други фирми;

  • Ще поддържа редовна връзка и сътрудничество на оперативно ниво с органите на законодателната , централната изпълнителна власт и областните управи;

  • Ще поддържа постоянни връзки с обществеността и медиите, като популяризира дейността на Сдружението;

  • Ще участва активно в процесите на присъединяване на РБългария към Европейския съюз като си сътрудничи с Комуникационната стратегия на Правителството и създаде модел на информираност на населението за присъединяването към ЕС;

  • Ще разработва и изпълнява собствена програма за участие в усвояването на пред присъединителните инструменти на ЕС и други финансиращи линии;

 Сдружение на общини “ТОЛЕРАНТНОСТ”, Общо събрание