Контролен съвет

Контролен съвет

  1. Мустафа Караахмед – Председател на КС, кмет на община Борино;
  2. д-р Ешреф Ешрефов – член на КС, община Омуртаг;
  3. Мехмед Вакльов – член на КС, кмет на община Якоруда.