opak.jpg

Сдружение Толерантност спечели проект по ОПАК

„НПО В МАЛКИТЕ ОБЩИНИ -  СИЛНИ ПАРТНЬОРИ НА  МЕСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ”

по договор 08-23-202-С/27.08.2008 по опак

Обща стойност на проекта 143  370, 00 лв.

Период за изпълнение 12 месецa.

Обща цел: Подобряване  знанията и уменията на СГО за вземане на решения на местно ниво  и насърчаване на ефективния диалог и партньорството между тях и местните администрации.

Специфични цели:

 • повишаване на капацитета на НПО от малки общини как да реализират мисиите и целите си и да участват във формиране на политики на местно ниво
 • насъчаване на СГО за активно сътрудничество с местната администрация и насърчаване на партньорството между отделните СГО

Целеви групи:

 • СГО от шест малки общини в България – Върбица, Крушари, Долни Чифлик, Руен, Сунгурларе и Котел, които работят в сферата на гражданското участие. С предимство ще бъдат включвани младежки организации, тъй като целта ни е да създаваме устойчив капацитет на младите хора
 • Целева група е и местната администрация в тези общини

Очаквани резултати:

 • Обучени в определени области представители на поне 12  НПО от целевите общини,  което води до повишаване на капацитета им и разнообразяване на набора от предлаганите от тях услуги.
 • Разработена стратегия за развитие на всяко от участващите СГО, съобразена със специфичните характеристики на организацията, на  нуждите и съответно заложените политики в региона;
 • Подобрена  комуникация и сътрудничество между местната администрация и обучаваните СГО
 • Изградена партньорска мрежа между участващите НПО

Основни дейности:

 1. Подготовка за изпълнение на проекта: подбор на подходящи СГО; подготовка на обучителни материали; организационни дейности по места
 2. Провеждане на обучителни семинари на тема: Изграждане и развитие на екипи. Управление на организации с нестопанска цел
 3. Провеждане на обучителни семинари на тема: Изграждане на партньорски отношения между СГО и местната администрация
 4. Провеждане на обучителни семинари на тема: Работа на НПО в мрежа – механизъм за взаимодействие и устойчивост
 5. Провеждане на обучителни семинари на тема: Умения за посредничество при решаване на конфликти, включително и чрез граждански диалог
 6. Провеждане на кръгла маса с цел събиране на информация за местното развитие. Изготвяне на стратегия за развитие на всяко от участващите СГО.
 7. Провеждане на обща конференция за всички участници в проекта за споделяне на добри практики за взаимодействие между НПО и местни администрации; учредяване на партньорска мрежа от участващите НПО
 8. Обновяване и доразвиване на интернет сайт с база данни и форум за актуални проблеми.
 9. Осигуряване на информация и публичност на проекта

Екип по проекта:

Ръководител на проекта – Джейхан Ибрямов

Осъществява дейностите по разработка, планиране и контрол на проекта. Ръководи и отговаря за изпълнението на целия проект, сключва договори с екипа на проекта, подизпълнителите и консултантите.

Координатор – Йордан Методиев

Осъществява оперативната координация на дейността на екипа. Следи за изпълнението на проектните дейности, организира работните срещи, координира работата на офиса, събира информация. Отговаря за координирането на информационните дейности по проекта.

Технически асистент – Полина Михайлова

Администрира проекта, което включва обработка и съхранение на документация, компютърен набор, оформление на материали по проекта. Подпомага организирането на семинарите, консултациите. Обработва анкетите по проекта.

Счетоводител – Теодора Кръстева

Отговаря за финансово-счетоводната документация и отчетност по проекта. Осчетоводява разходите и следи за правилното разходване на средствата по проекта. Изготвя необходимите финансови отчети по проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 • Hits: 1940