stud_praktiki.jpg

Проект № BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1

Сдружение „Толерантност“ подписа договори с Софийски университет "Св. Климент Охридски", Университет за национално и световно стопанство – София и Нов български университет за провеждане на практическо обучение на студенти по проект „Студентски практики – Фаза 1“, изпълняван от Министерството на образованието и науката по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Цели на проекта:

v подпомагане подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;

v улесняване на прехода от образователните институции към работното място и повишаване на успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;

v подпомагане и насърчаване изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;

v увеличаване стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;

v стимулиране нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;

v осигуряване на предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;

v подпомагане създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

  • Hits: 2288