Проекти на сдружението

01

Проект № BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“

фаза 1

Прочети повече

02

Сдружение Толерантност спечели проект по ОПАК

Прочети повече