Актуални новини

FV33a82XwAIGIg2.jpg

Изграждане на Европа с местни съветници

Скъпи кметове,
Прилагаме на Вашето внимане покана за следната програма.  Тези от Вас, които имат желание могат да се включат.
Може да видите начините за кандидатстване на посочените линкове:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Application-form-local-councillors
https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/

 Сключване на партньорството между местната власт и Европейската комисия

Местната власт, която иска да сключи партньорство в контекста на проекта „Изграждане на Европа с местни съветници“, трябва да попълни онлайн формуляра за кандидатстване. Формулярът е придружен от подписана декларация. Проектът изразява  интереса  и ангажимента  да станете партньор в общуването на Европа  чрез назначаване на местно избран представител. Партньорството започва с приемането на формуляра за кандидатстване от Европейската комисия.

Европейската комисия съобщава за такова приемане с писмо, изпратено по имейл до партньора, и изпраща до местните власти метална плоча, потвърждаваща този стратегически съюз.

Европейската комисия особено приветства назначаването на жени или членове на слабо представени групи като членове на мрежата.

Партньорството не включва финансови транзакции от какъвто и да е вид.

Целта на партньорството

Партньорството има за цел да помогне и насърчи местните представители да представят обективно политиките, действията и инициативите на ЕС пред своите избиратели и да насърчи дискусия и дебат относно тези политики, действия и инициативи.

Продължителност на партньорството

Партньорството е валидно за цялото времетраене на мрежата. Продължителността на мрежата, създадена като пилотен проект, понастоящем се очаква да продължи най-малко 2 години. По-нататъшното му удължаване ще зависи от резултатите от проекта в началната му фаза след оценка.

Както местните власти, така и Европейската комисия могат да прекратят партньорството с писмено предизвестие, изпратено 3 месеца преди датата на прекратяване, или с незабавно действие в случай на неспазване от страна на местните власти на задълженията, поети тук.

Отношения с местната власт

Местната власт, като партньор на мрежата „Изграждане на Европа с местни съветници“, ще назначи един избран местен съветник за член на мрежата и заедно с члена ще подпише декларация.

В случай, че членът вече не е на разположение да продължи в рамките на мрежата по някаква причина, местните власти са длъжни да осигурят приемственост, като назначат нов член. Новият член трябва незабавно да подаде нова декларация с ясна препратка към първоначалното заявление и към първоначалното писмо за приемане.

След надлежно обосновано искане от Европейската комисия и след предоставяне на възможност на члена да бъде изслушан, назначаването на този член може да бъде прекратено, ако се установи, че действията му са подкопали цялостния обхват на мрежата или са явно несъвместими с ценностите, залегнали в Съюза. В този случай ще трябва да се назначи нов член.

Междинните нива на управление и по-специално провинции, региони, метрополни области, групи от местни власти и всеки публичен орган, който официално се ангажира да предоставя стратегически насоки, финансова и техническа подкрепа на местните власти, могат да кандидатстват и да бъдат признати за партньор с координираща роля. Местните власти, които кандидатстват в ролята на координатор, назначават лице за контакт – а не местен съветник – което да бъде допуснато в мрежата като наблюдател, за да помогне за популяризирането на проекта сред местните власти. Тяхната роля е да предоставят подкрепа. В този случай местната власт трябва да посочи във формуляра за кандидатстване ролята си на „координатор“.

Отношения с назначения местен представител

Местно избраният представител (член на мрежата „Изграждане на Европа с местни съветници“)  поема следните ангажименти:

  • Участва редовно в дискусии и дебати с членове на своя избирателен район или местни медии относно общите политически инициативи и мерки, провеждани от ЕС. Общата цел е да насърчи гражданите да се включат в дебати за бъдещето на ЕС и други теми, свързани с ЕС.
  • Представя политиките, действията и инициативите на ЕС обективно, въз основа на точна и достоверна информация.
  • Участва в ежедневните операции на мрежата, като участвате в онлайн платформата, посещавате семинари и посещения, предлагани от Европейската комисия (в зависимост от наличността). Допълнителните задължения включват участие в проучвания, провеждани приблизително два пъти годишно, и предоставяне на обратна връзка за дейностите, предприети в контекста на мрежата.

Комисията предоставя следните материали и ресурси на назначения местен избран представител (член на мрежата „Изграждане на Европа с местни съветници“):

  • Комуникационни материали и редовни актуализации на информация, за да им помогнете да се ангажират с гражданите по въпроси на ЕС.
  • В зависимост от наличието на ресурси, достъп до приоритетни посещения на Центъра за посетители на Европейската комисия в Брюксел, физически или цифрови, организирани, когато е възможно, на техния език.
  • Достъп до интерактивна платформа за насърчаване на взаимодействие с други членове на мрежата.

Информация за други инициативи на ЕС, посветени на местните съветници и местните власти, включително по-специално дейностите на Комитета на регионите и неговата мрежа от регионални и местни съветници на ЕС, както и възможности за проследяване и принос към техните дейности.

Допълване с Европейската мрежа от регионални и местни съветници на ЕС

Членството в мрежата „Изграждане на Европа с местни съветници“ допълва участието в национални мрежи със сравним характер, където съществуват такива, и в Европейската мрежа на регионалните и местни съветници на ЕС, създадена от Комитета на регионите. Членовете на Европейската мрежа от регионални и местни съветници на ЕС на Комитета на регионите се насърчават също да се присъединят към мрежата „Изграждане на Европа с местни съветници“ и обратно.

Обработка на лични данни

Личните данни, включени в или свързани с настоящата покана и нейното изпълнение, включително данни, свързани с предоставянето на услугите, се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на природните лица по отношение на обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни. Допълнителна информация относно операцията по обработка ще бъде намерена в декларацията за поверителност.

Линк за кандидатстване:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Application-form-local-councillors

https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/system/files/2022-06/EN_Signed%20Declaration%20Form_0.pdf

  • Hits: 1692