Сдружение ТОЛЕРАНТНОСТ

Участие Печат Е-мейл

Кой може да участва?

Споразумението на кметовете е отворено за всички местни органи за управление, съставено на демократичен принцип с/от избрани представители, независимо от големината им и степента на изпълнение на политиките им по отношение на енергията и климата.

Как да се присъедините?

За да се присъедините към набиращото все по-голяма популярност движение, е необходимо да следвате процедурата по-долу:

да представите пред общинския съвет инициативата „Споразумение на кметовете“;

с официално решение на общинския съвет да възложите на кмета – или на кметския наместник – да подпише формуляра за присъединяване към Споразумението;

след подписването му, да попълните следния електронния формуляр и да приложите към него надлежно подписания формуляр за присъединяване;

да следвате останалите стъпки, които ще ви бъдат указани в писмото за потвърждение до общинския съвет, което ще получите по електронната поща.

Кога да се присъедините?

Местните власти могат да подпишат Споразумението на кметовете във всеки един момент, тъй като няма краен срок. Церемониите за присъединяване към Споразумението на кметовете се провеждат един път в годината, с широко присъствие на кметовете и международна публичност при полагане на подписа.

Защо да участвате?

Подписалите Споразумението на кметовете намират множество причини за присъединяване към движението, сред които:

Публично деклариране на допълнителната отговорност за намаляване на CO2;

Създаване или подсилване на динамиката по отношение на намалението на CO2на тяхната територия;

Ползване на подкрепата и примера на останалите пионери в движението;

Обмяна на опита, разработен на тяхната територия, с останалите участници;

Представяне на територията им като пионер;

Възползване от поръчителството и подкрепата на ЕС;

Квалифициране за финансиране, достъпно за подписалите Споразумението;

Публикуване на постиженията им на уебсайта на Споразумението.

« Като област или регион

Споразумението на кметовете дължи голяма част от успеха си на активното участие на регионите, провинциите и други подобни публични власти, които предоставят своите ресурси и ноу-хау в услуга на подписалите го страни. Признати като координатори по Споразумението от страна на Комисията, те действат като ключови съюзници за предаването на посланието и повишаване влиянието на Споразумението.

Кой е допустим ?

Провинции, региони, метрополии, обединения на местните органи за управление... Всеки публичен орган за управление, който официално се ангажира да предоставя стратегическа помощ, финансова и техническа подкрепа на подписалите Споразумението, ще бъде официално признат от Европейската комисия за координатор по Споразумението.

Посочените по-горе общински органи участват като "Териториални координатори”, а органите за управление на национално ниво, като министерства и енергийни агенции, могат да бъдат включени като "Национални координатори".

Местните и регионални енергийни агенции не са пряко допустими. Независимо от това, те често са упълномощени от публичния им орган за управление да подкрепят общините от тяхно име. Тъй като участието им е от решаващо значение за успеха на инициативата, те са силно насърчени да окуражат техните провинции или региони да се присъединят към Споразумението.

Какви са ангажиментите?

Насърчаване присъединяването към Споразумението на кметовете на общините в тяхната територия и оказване на подкрепа и координация на подписалите Споразумението общини;

Предоставяне на техническа и стратегическа подкрепа на общините, желаещи да се присъединят към Споразумението, но имащи недостиг от необходимите ресурси за изготвянето на план за действие за устойчива енергия;

Предоставяне на финансова подкрепа и възможности на общините за разработване и изпълнение на план за действие за устойчива енергия;

Съдействие за организиране на местните дни за енергия за повишаване на осведомеността;

Редовно докладване пред Комисията на постигнатите резултати и участие в стратегическото изпълнение на Споразумението.

В случай на липса на действия или недостатъчна ангажираност, Европейската комисия си запазва правото да прекрати участието на региона или провинцията като координатор по Споразумението.

Как да подадете кандидатурата си?

Публичните администрации, заинтересовани от получаването на статут на координатор по Споразумението, следва да направят следното:

Да попълнят онлайн формата за изразяване на интерес;

След потвърждаване на допустимостта, да попълнят формата на Споразумението, за да бъде подписана и от Европейската комисия;

След подписване на споразумението и от двете страни, да актуализират новосъздаденият им профил с подробна информация относно услугите и подкрепата, която възнамеряват да предоставят на подписалите Споразумението на кметовете.

Защо да участвате?

Предимствата от това да сте координатор по Споразумението са многообразни:

Поръчителство и признание от Европейската комисия;

Широка видимост в международен мащаб, особено чрез популяризиране на действията на уебсайта на Споразумението;

Обмяна на опит с останалите европейски страни;

Научна и техническа подкрепа и обратна връзка по отношение на разработваните инструменти и методики;

Участие в тематични дискусионни групи, семинари и други платформи за обмяна на опит.

На последно място, но без да се ограничава до това, консолидация на териториалното развитие и укрепване на местното управление.

« Като асоцииран партньор

Асоциираните партньори допринасят за успеха на Споразумението като споделят опита си с подписалите го страни. Те са в състояние да предоставят на местните власти насоки относно прилагането на практиките и решенията във връзка с устойчивата енергия на техните територии.

Кой се допуска?

Организации с членска маса с европейско или международно измерение, които попадат поне в една от следните категории:

Асоциации на финансови институции, като например обществени или частни банки;

Индустриални асоциации: европейски асоциации-шапки на доставчици на енергийни решения, които обединяват частни фирми;

НПО и граждански обединения;

Други структури: организации с членска маса, които могат да предоставят своето ноу-хау във връзка с енергията в служба на подписалите Споразумението.

Какви са ангажиментите?

Асоциираните партньори доброволно се ангажират да си взаимодействат с действащите лица от Споразумението на кметовете. В частност, те се наемат да:

Определят лице за контакт, което да играе ролята на свързващо звено между Европейската комисия и Бюрото на Споразумението на кметовете;

Споделят информация относно добрите практики и/или инструменти, които да са в полза на подписалите Споразумението при изпълнение на задълженията им.

Дейностите на асоциираните партньори включват, но не се ограничават с изброените по-горе точки.

Европейската комисия си запазва правото да прекрати участието в Споразумението на асоциирания член по всяко време, което прецени за удачно.

Как се кандидатства?

Заинтересованите организации, които попадат най-малко в една от гореизброените категории, могат по всяко време да кандидатстват за асоцииран партньор към Споразумението.

Кандидатите трябва да изпратят имейл до Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;

Присъединяването се счита за официално когато кандидатът върне надлежно подписаното писмо за подкрепа по имейла;

Кандидатът ще бъде включен в списъка на асоциираните партньори заедно с линк към своя уеб сайт.

Защо да ставате асоцииран партньор?

Защото вашата организация желае да работи заедно с подписалите Споразумението при изпълняването на ангажиментите им.

Асоциираните партньори се ползват от:

Официално признание за статута им на асоцииран партньор към инициативата на Споразумението на кметовете;

Видимост на уеб сайта на Споразумението на кметовете в специален раздел, посветен на асоциираните партньори;

Популяризиране на практики и инструменти сред подписалите Споразумението.

« Като мрежа на местните власти

Мрежите на местните власти са най- големия катализатор за ръста и насърчаването на Споразумението на кметовете. Техните изключителни познания в местен и национален контекст ги превръщат в изключително необходим посредник между Бюрото на споразумението на кметовете и подписалите Споразумението.

Кой е допустим?

Мрежите на местните власти участват като поддържащи структури на Споразумението. В качеството си на такива, те по- специално подкрепят и насърчават Споразумението на кметовете сред техните членове, като ги направляват при изпълнение на процесите на Споразумението и улесняват обмяната на опит.

Какви са анжажиментите?

Мрежите на местните власти, присъединяващи се като поддържащи структури на Споразумението, официално оказват подкрепа за:

Насърчаване присъединяването към Споразумението на кметовете и предоставяне подкрепа на членовете, подписали Споразумението;

Публично признаване на Споразумението на кметовете като ключов елемент от тяхната политика;

Улесняване обмяната на опит между подписалите Споразумението и градовете кандидати;

Осигуряване посредническа роля между членовете, Бюрото на споразумението на кметовете (CoMO) и националните/регионални медии;

Идентифициране на взаимодействията със свързани със Споразумението мероприятия и инициативи на национално и регионално ниво;

Предоставяне на редовна обратна връзка за действията на членовете след присъединяването им към Споразумението на кметовете, както и по отношение на услугите, които оказват като поддържащите структури на Споразумението.

В случай на липса на действия или недостатъчна ангажираност, Европейската комисия си запазва правото да прекрати участието на мрежата като поддържаща структура на Споразумението.

Как да подадете кандидатурата си ?

За получаването на статут на поддържаща структура на Споразумението, мрежите на местните власти трябва да предприемат следните стъпки:

Да попълнят онлайн формата за изразяване на интерес;

След потвърждаване на допустимостта, да попълнят формата на споразумението, за да бъде подписана и от Европейската комисия;

След създаването на профил от Бюрото на споразумението на кметовете, да актуализират този новосъздаден профил с подробна информация относно услугите и подкрепата, която възнамеряват да предоставят на подписалите Споразумението.

Защо да участвате?

Поддържащите структури на Споразумението откриват големи предимства по отношение на участието им в Споразумението на кметовете, включително възможности за:

Насърчаване на най-добрите практики на членовете им;

По-добро подпомагане на действията на членовете им по отношение на устойчивата енергия;

Показване на предоставяните услуги пред по-широка публика;

Обмяна на опит с останалите мрежи;

Възможност за възползване от признанието и поръчителството на Европейската комисия;

По-голяма видимост на основните им мероприятия, организирани във връзка със Споразумението;

Участие в специализирани форуми, семинари и дискусионни групи.

 

Посетете ни във Facebook

Електронен седмичник

Информационен електронен седмичник на Сдружение Толерантност

Либерални общини в България

liberalbg

Споразумение на Кметовете

banner

Актуални обяви

Всички програми и актуални обяви