Сдружение ТОЛЕРАНТНОСТ

Вие сте  : Начало > Новини > Споразумение на Кметовете > Споразумението на кметовете
Споразумението на кметовете Печат Е-мейл

Споразумението накратко

След приемането на законодателния пакет от мерки в областта на климата и енергетиката през 2008 г., Европейската комисия стартира Споразумението на кметовете, за да подкрепи и подпомогне местната власт при прилагането на политиките за устойчива енергия. В действителност, местните власти играят ключова роля за ограничаване последиците от изменението на климата, още повече, като се вземе предвид, че 80% от консумацията на енергия и емисиите на CO2 се свързват с дейностите, осъществявани в градска среда.

Европейските институции обрисуват Споразумението на кметовете като пример за изключителен модел за управление на няколко нива, поради уникалните му характеристики - единственото по рода си движение, включващо заинтересованите лица на местно и регионално ниво за изпълнението на целите на ЕС.

Действията говорят сами по себе си

С оглед превръщането на политическия ангажимент в конкретни мерки и проекти, подписалите Споразумението се задължават да изготвят инвентаризация на базовите емисии, както и да предоставят, в рамките на една година от подписване на Споразумението, План за действие за устойчива енергия (ПДУЕ), очертаващ ключовите действия, които планират да предприемат.

Освен спестяване на енергия, резултатите от действията на подписалите Споразумението са многообразни: създаване на квалифицирани и стабилни работни места, които не подлежат на делокализация; здравословна околна среда и качество на живот; подобрена икономическа конкурентоспособност и по-голяма енергийна независимост. Тези действия служат като примери, които останалите могат да следват и по-специално, като се позовават на „Критериите за отлични постижения”, базата данни за най-добрите практики предоставена от подписалите Споразумението. Каталогът „Планове за действие за устойчива енергия” е друг такъв уникален източник за вдъхновение, тъй като показва събрани в едно амбициозните цели, поставени от други страни, подписали Споразумението и ключовите мерки, определени за изпълнението им.

Многостранна подкрепа

В страните, подписали Споразумението Въпреки нарастващия брой на общините, декларирали политическа воля да подпишат Споразумението, те невинаги имат финансовите и технически ресурси да изпълнят ангажиментите си. Именно поради тази причина, в рамките на Споразумението се присъжда специален статут на мрежите и публичните администрации, които имат възможност да подкрепят подписалите Споразумението при изпълнението на амбициозните им цели.

Координатори по Споразумението, включително области, региони и национални органи на управление, предоставят стратегически насоки, финансова и техническа подкрепа на подписалите Споразумението.

Мрежа на местните власти, позната като „Поддържащи структури на Споразумението”, допринася за постигането на максимален ефект от инициативата, чрез дейности за насърчаване, осъществяване на връзка между членовете и платформи за обмяна на опит.

От Бюрото на споразумението на кметовете Бюрото на споразумението на кметовете (CoMO) ежедневно предоставя насърчителна, техническа и административна подкрепа на подписалите Споразумението. Бюрото се управлява от консорциум от мрежи, представляващи структурите на местните и регионални власти.

От Съвместния изследователски център В сътрудничество с Бюрото (CoMO), Съвместният изследователски център на Европейската комисия оказва подкрепа на подписалите Споразумението по научни и технически въпроси, свързани с инвентаризацията на емисиите и плановете за действие. Съвместно с Бюрото са разработени редица инструменти и методологии за ръководство и насока на подписалите Споразумението при изпълнение на свързаните с него процеси.

От институциите на ЕС Успоредно с Европейската комисия, Споразумението на кметовете се ползва с голяма институционална подкрепа, включително от Комитета на регионите, който поддържа инициативата от нейното създаване; от Европейския парламент, където са проведени две церемонии по подписване; и Европейската инвестиционна банка, която подкрепя местните власти за разгръщане на инвестиционния им потенциал.

 

Посетете ни във Facebook

Електронен седмичник

Информационен електронен седмичник на Сдружение Толерантност

Либерални общини в България

liberalbg

Споразумение на Кметовете

banner

Актуални обяви

Всички програми и актуални обяви