Сдружение ТОЛЕРАНТНОСТ

Вие сте  : Начало > Новини > Споразумение на Кметовете > Инструменти за финансиране
Инструменти за финансиране Печат Е-мейл

ИНОВАТИВНИ ФИНАНСОВИ СХЕМИ

Многобройни източници на финансиране са налични на местно, регионално и национално ниво, включително от:

• Собствени средства на местната власт

• Ресурси на местните партньори

• Общински и регионални субсидии

• Публично-частни партньорства

За да откриете как подписалите Споразумението оползотворяват тези или други ресурси, прочетете събраните примери, включени в тематичната брошура на Споразумението относно финансирането.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ УПРАВЛЯВАНИ НА НАЦИОНАЛНО И РЕГИОНАЛНО НИВО

Структурни фондове и кохезионен фонд

Европейската кохезионна политика е разделена в три основни финансови инструмента:

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Европейски социален фонд (ЕСФ)

Кохезионен фонд (КФ)

Повече информация : “„Политика на сближаване: Стратегически доклад 2010 относно изпълнението на програмите 2007-2013" (на всички езици на ЕС)

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) за енергийноефективни подобрения и използване на енергия от възобновяеми източници в съществуващи жилища

Във всяка държава-членка за енергийноефективни подобрения и използване на енергия от възобновяеми източници в съществуващи жилища се допускат разходи в размер 4% от общия размер на разпределените от ЕФРР средства.

Държавите-членки следва да коригират съществуващите приоритети, за да преразпределят получените средства (ЕФРР) към енергоспестяващи мерки в съществуващи жилища.

Не е нужно формалното одобрение на оперативните програми от Европейската комисия.

Не е необходимо държавите-членки да чакат края на 2013 г., за да въведат необходимите промени.

Повече информация Съобщение на Европейската комисия относно „Приносът на регионалната политика за устойчив растеж в Европа”

Техническа помощ по линия на JESSICA

JESSICA - Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските райони - инициатива, разработена от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, в сътрудничеството със Съвета на европейската банка за развитие.

Съгласно новите правила, държавите-членки или регионите получават възможността да използват структурните фондове, за да извършват възстановими инвестиции по проекти, които са част от интегриран план за устойчиво градско развитие. Тези инвестиции, които могат да приемат формата на собствен капитал, дялово участие, заеми и/или гаранции, достигат до проектите чрез Фондове за градско развитие и, ако е необходимо, холдингови фондове.

Техническа помощ по линия на JASPERS

JASPERS – Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони – подпомага 12 държави-членки на ЕС от Централна и Източна Европа в подготовката на проекти за безвъзмездно финансиране от структурните фондове и кохезионния фонд. Целта е да се повиши количеството и качеството на проектите, изпращани за одобрение на службите на Комисията. Помощта по линия на JASPERS, която се предоставя безвъзмездно, е насочена към ускореното усвояване на наличните средства.

Програма за сътрудничество INTERREG IV A

Програмата подкрепя трансграничното сътрудничество по всички вътрешни граници на ЕС. Целта е да се подобри обмяната на опит между европейските региони и да се намерят съвместни решения на възникнали проблеми. Основната идея е да се предотврати "преоткриването на колелото" и да се приложат по-бързо успешните политики и стратегии, прилагани другаде. Ползата от подобни проекти е понякога нематериална - подобрени знания, възможности, контакти и нови познания, понякога се финансират пилотни дейности и трудни инвестиции.

Програма за сътрудничество INTERREG IV В

Пилотни проекти, при този вид сътрудничество са разрешени подготовката на инвестиции и малки инвестиции.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, ОСНОВНО УПРАВЛЯВАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Програми за сътрудничество INTERREG IV C и URBACT

Програма за междурегионално сътрудничество (INTERREG IV C): : Проектите са строго фокусирани върху обмяната на опит и някои леки пилотни инициативи - проверка на методологии и инструменти. Инвестиционни дейности не се подкрепят.

URBACT

Европейска програма за обмен и обучение за градовете, насърчаващи устойчивото градско развитие. Градовете работят съвместно за разработване на решения за големите градски предизвикателства, потвърждаващи ключовата роля, която играят, изправени пред все по-сложни обществени промени.

Програма „Интелигентна енергия – Европа“ (IEE)

Има много неизползвани възможности за икономия на енергия и насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници в Европа, но пазарните условия не винаги са в помощ. IEE е инструмент за финансиране на действия за подобряване на тези условия и приближаването ни към една енергийно по-интелигентна Европа.

С наличните средства от 730 милиона евро за периода 2007- 2013 г., IEE укрепва усилията на ЕС да изпълни поставените си цели до 2020 г. Програмата отваря годишни покани за представяне на предложения и нейното финансиране покрива до 75% от допустимите разходи по проекта.

IEE счита местните власти за основна целева група. Програмата съфинансира проекти, които допринасят за успеха на инициативата на Споразумението на кметовете и по-специално чрез насърчаване, улесняване на мрежите на местните власти, регионите и техните местни партньори и оказва техническа поддръжка за подписалите Споразумението.

Механизъм ELENA

ELENA – Европейско подпомагане в областта на енергетиката на местно равнище - предоставя безвъзмездно финансиране за техническа помощ. Широкият спектър от мерки, които могат да получат такава финансова подкрепа, включват: предпроектни и пазарни проучвания, структуриране на инвестиционни програми, бизнес планове, енергийни обследвания, подготовка на тръжни процедури и договорни споразумения, както и разпределяне на ръководния състав на инвестиционните програми към новонаети служители. Целта е да се обединят разнообразните проекти на местно ниво в системни инвестиции, годни за банково финансиране.

Дейностите, заложени в плановете за действие на общините и инвестиционните програми, трябва да се финансират и от други източници, като кредити, ЕСКО договори или Структурни фондове.

ELENA се финансира чрез програмата на Интелигентна енергия – Европа (IЕЕ) – европейска програма с годишен бюджет от 15 милиона евро.

ELENA-KfW

Този нов механизъм за техническа помощ беше създаден от Европейската комисия в сътрудничество с немската група KfW. Подкрепя инвестиционни проекти със среден размер или по малко от 50 милиона евро, като се фокусира върху въглеродните кредити.

ELENA-CEB

Разработен от Европейската комисия в партньорство със Съвета на Европейската банка за развитие, механизмът ELENA-CEB ще предоставя техническа помощ за разработване на инвестиционни проекти, насочени към изграждане на социални жилища.

Инициатива „Интелигентни градове“( Smart Cities)

Подписалите Споразумението, поели политическа отговорност за ограничаване климатичните промени и развитие на цялостен план за действие за устойчива енергия за техните територии, могат също така да се възползват от технологичния компонент на Европейската енергийна политика. Инициативата „Интелигентни градове“ (SMART CITIES) ще подпомага ограничен брой относително големи технологично фокусирани проекти на градове и региони, които предприемат новаторски мерки в устойчивото потребление и производството на енергия, както и в транспорта.

Тя ще разчита на другите инициативи по Стратегическия план за енергийните технологии (план SET) и по-специално на европейската инициатива за слънчева енергия и европейската инициатива за електроенергийните мрежи, както и на публично-частното партньорство на ЕС за сгради и „зелени“ автомобили, създадено в рамките на Европейския план за икономическо възстановяване.

Механизъм за финансиране на общините

Механизмът за финансиране на общините е инициатива на Европейската комисия и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за развитие и стимулиране на търговското банково кредитиране на малките и средните общини и техните помощни програми, в държавите от ЕС, които се присъединиха към ЕС през 2004 г. (Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Словакия и Словения, а също и за България и Румъния). Механизмът комбинира финансирането на ЕБВР под формата на дългосрочни заеми и/или споделяне на риска.

Повече информация

Инициатива устойчива енергия

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) поддържа общински енергийни проекти в областта на устойчивата енергия в страните, в които оперира. Областите на намеса (напр. комунална енергийната инфраструктура, транспорт, въглеродния пазар и т.н.) се насочват към общини, местни банки, малките и средни предприятия и други местни участници.

 

Посетете ни във Facebook

Електронен седмичник

Информационен електронен седмичник на Сдружение Толерантност

Либерални общини в България

liberalbg

Споразумение на Кметовете

banner

Актуални обяви

Всички програми и актуални обяви