Сдружение ТОЛЕРАНТНОСТ

Вие сте  : Начало > Новини > Информационен бюлетин > Информационен електронен седмичник - брой 296, 28.03.2017г.
Информационен електронен седмичник - брой 296, 28.03.2017г. Печат Е-мейл

Сдружение "Толерантност" създаде своя Facebook страница, чрез която своевременно ще Ви информираме за обявени конкурсни процедури по национални и европейски проекти и програми, както и за инициативи на Сдружението!

Очакваме Ви!

https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-465547053653282/?fref=ts

msohtmlclipclip_image001

· Възможности за кандидатстване, предоставени от ЕК

msohtmlclipclip_image001[1]

msohtmlclipclip_image001[2]

· Възможности за финансиране. Оперативни програми

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”  2014-2020

Общият бюджет на програмата възлиза на 1.37 млрд. лв. (финансиране от ЕС и национално съфинансиране), разпределен в четири приоритетни оси:

· Приоритетна ос 1: Научни изследвания и технологично развитие;

· Приоритетна ос 2: Образование и учене през целия живот;

· Приоритетна ос 3: Образователна среда за активно социално приобщаване;

· Приоритетна ос 4: Техническа помощ.

Всяка приоритетна ос ще се реализира посредством комплекс от дейности.

Допустими бенефициенти ще бъдат: МОМН и други министерства; образователни, обучителни и научни организации и институции; социално-икономически партньори, работодатели, браншови организации; центрове за професионално обучение; общини; неправителствени организации; извънучилищни педагогически учреждения; младежки организации; спортни клубове; второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на МОМН – БАН, Селскостопанска академия, НАПОО, Национален център за информация и документация, Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Национална агенция за оценяване и акредитация, Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование, Център за информационно осигуряване на образованието, Център за развитие на човешките ресурси, Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието, Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища и др.

msohtmlclipclip_image001[3]

Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г

Основните принципи на стратегията са повишаване качеството на образованието и обучението, равен достъп до учене през целия живот, образование и обучение, съобразени с икономиката и пазара на труда.

Стратегията включва всички области на ученето и е адресирана до предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, продължаващото обучение за възрастни, валидирането на резултати от неформално обучение и самостоятелно учене.

Финансирането на изпълнението на стратегията ще се осъществява със средства на държавния бюджет, на европейските фондове и програмата на Европейския съюз „Еразъм+“, както и чрез дарения, спонсорство и други източници.

Стратегията определя четири основни приоритети насочени към:

- прилагане на образователен подход, който подпомага развитието на всички учещи и допринася за изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, способни да се справят с промените и несигурността;

- повишаване на качеството на образованието и обучението;

- осигуряване на образователна среда за равноправен достъп до учене през целия живот, за активно социално включване и активно гражданско участие;

- стимулиране на образование и обучение, съобразено с потребностите на икономиката и промените на пазара на труда.

msohtmlclipclip_image001[4]

msohtmlclipclip_image001[5]

· ОП Регионално развитие

Европейската комисия одобри Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. e с общ бюджет от 3 млрд. лева, европейско и национално съфинансиране.

Програмата предвижда инвестиции в рамките на осем приоритетни оси, съдържащи съответни инвестиционни приоритети и индикативни дейности към тях, както следва:

• Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” с бюджет 840 млн. евро;

• Приоритетна ос 2: "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" с бюджет 105 млн. евро;

• Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура” с бюджет 114 млн. евро;

• Приоритетна ос 4: „Регионална здравна инфраструктура” с бюджет 83 млн. евро;

• Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ с бюджет 50 млн. евро;

• Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм” с бюджет 100 млн. евро;

• Приоритетна ос 7: „Регионална пътна инфраструктура“ с бюджет 194 млн. евро;

• Приоритетна ос 8: „Техническа помощ“.

msohtmlclipclip_image001[6]

ВАЖНО! Публикуван е проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.

msohtmlclipclip_image001[7]

Пакет документи за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“

Краен срок: 31 декември 2023 г. 19:00 ч.

Целта на процедурата е подобряване на административния капацитет и успешно изпълнение на проектните предложения на 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР – бенефициенти по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.

Конкретни бенефициенти по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия са 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (НКПР) – бенефициенти по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г

msohtmlclipclip_image001[8]

Обявена е процедура в подкрепа на общините, бенефициенти по Приоритетна ос 8 на ОПРР 2014-2020
Бюджетните линии могат да бъдат подавани текущо, тъй като съгласно указанията по процедурата няма определен краен срок за кандидатстване

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж" 2014-2020 обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Бюджетна линия за 39 общини - бенефициенти по Приоритетна ос 8 на ОПРР 2014-2020".

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на бюджетната линия (финансов план), което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

msohtmlclipclip_image001[9]

Публикуван е проект на споразумение за делегиране на функции на междинни звена по приоритетна ос 1 "устойчиво и интегрирано градско развитие" на опрр 2014-2020

Във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 е публикуван проект на Споразумение за делегиране на функции на междинни звена.

msohtmlclipclip_image001[10]

msohtmlclipclip_image001[11]

· ОП Околна среда

Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020

Предизвикателства за Програмата през новия програмен период ще бъдат:

1) Интегрирането на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата във фондовете и плановете за стратегическо развитие на регионално, областно и общинско ниво;

2) подготовката на качествени проекти в сектор „води

 

Посетете ни във Facebook

Електронен седмичник

Информационен електронен седмичник на Сдружение Толерантност

Либерални общини в България

liberalbg

Споразумение на Кметовете

banner

Актуални обяви

Всички програми и актуални обяви


Търсене

Актуален проект

baby