Сдружение ТОЛЕРАНТНОСТ

Вие сте  : Начало > Новини > Информационен бюлетин > Информационен електронен седмичник - брой 281, 20.09.2016г.
Информационен електронен седмичник - брой 281, 20.09.2016г. Печат Е-мейл

· Възможности за кандидатстване, предоставени от ЕК

НАЦИОНАЛНА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ, КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ” Проекти за мобилност на младежи и младежки работници Програма „Еразъм+” Краен срок за подаване на предложенията 04 октомври 2016 г· Възможности за финансиране. Оперативни програми

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”  2014-2020

Общият бюджет на програмата възлиза на 1.37 млрд. лв. (финансиране от ЕС и национално съфинансиране), разпределен в четири приоритетни оси:

· Приоритетна ос 1: Научни изследвания и технологично развитие;

· Приоритетна ос 2: Образование и учене през целия живот;

· Приоритетна ос 3: Образователна среда за активно социално приобщаване;

· Приоритетна ос 4: Техническа помощ.

Всяка приоритетна ос ще се реализира посредством комплекс от дейности.

Допустими бенефициенти ще бъдат: МОМН и други министерства; образователни, обучителни и научни организации и институции; социално-икономически партньори, работодатели, браншови организации; центрове за професионално обучение; общини; неправителствени организации; извънучилищни педагогически учреждения; младежки организации; спортни клубове; второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на МОМН – БАН, Селскостопанска академия, НАПОО, Национален център за информация и документация, Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Национална агенция за оценяване и акредитация, Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование, Център за информационно осигуряване на образованието, Център за развитие на човешките ресурси, Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието, Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища и др.


Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г

Основните принципи на стратегията са повишаване качеството на образованието и обучението, равен достъп до учене през целия живот, образование и обучение, съобразени с икономиката и пазара на труда.

Стратегията включва всички области на ученето и е адресирана до предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, продължаващото обучение за възрастни, валидирането на резултати от неформално обучение и самостоятелно учене.

Финансирането на изпълнението на стратегията ще се осъществява със средства на държавния бюджет, на европейските фондове и програмата на Европейския съюз „Еразъм+“, както и чрез дарения, спонсорство и други източници.

Стратегията определя четири основни приоритети насочени към:

- прилагане на образователен подход, който подпомага развитието на всички учещи и допринася за изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, способни да се справят с промените и несигурността;

- повишаване на качеството на образованието и обучението;

- осигуряване на образователна среда за равноправен достъп до учене през целия живот, за активно социално включване и активно гражданско участие;

- стимулиране на образование и обучение, съобразено с потребностите на икономиката и промените на пазара на труда.· ОП Регионално развитие

Европейската комисия одобри Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. e с общ бюджет от 3 млрд. лева, европейско и национално съфинансиране.

Програмата предвижда инвестиции в рамките на осем приоритетни оси, съдържащи съответни инвестиционни приоритети и индикативни дейности към тях, както следва:

• Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” с бюджет 840 млн. евро;

• Приоритетна ос 2: "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" с бюджет 105 млн. евро;

• Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура” с бюджет 114 млн. евро;

• Приоритетна ос 4: „Регионална здравна инфраструктура” с бюджет 83 млн. евро;

• Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ с бюджет 50 млн. евро;

• Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм” с бюджет 100 млн. евро;

• Приоритетна ос 7: „Регионална пътна инфраструктура“ с бюджет 194 млн. евро;

• Приоритетна ос 8: „Техническа помощ“.


Пакет документи за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“

Краен срок: 31 декември 2023 г. 19:00 ч.

Целта на процедурата е подобряване на административния капацитет и успешно изпълнение на проектните предложения на 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР – бенефициенти по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.

Конкретни бенефициенти по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия са 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (НКПР) – бенефициенти по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г


Обявена е процедура в подкрепа на общините, бенефициенти по Приоритетна ос 8 на ОПРР 2014-2020
Бюджетните линии могат да бъдат подавани текущо, тъй като съгласно указанията по процедурата няма определен краен срок за кандидатстване

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж" 2014-2020 обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Бюджетна линия за 39 общини - бенефициенти по Приоритетна ос 8 на ОПРР 2014-2020".

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на бюджетната линия (финансов план), което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.


Публикуван е проект на споразумение за делегиране на функции на междинни звена по приоритетна ос 1 "устойчиво и интегрирано градско развитие" на опрр 2014-2020

Във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 е публикуван проект на Споразумение за делегиране на функции на междинни звена.· ОП Околна среда

Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020

Предизвикателства за Програмата през новия програмен период ще бъдат:

1) Интегрирането на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата във фондовете и плановете за стратегическо развитие на регионално, областно и общинско ниво;

2) подготовката на качествени проекти в сектор „води” и „отпадъци” на регионален принцип;

3) реализирането на водната реформа;

4) удовлетворяването на предварителните условия, реализирани чрез 3-те основни приоритета:

Приоритетна ос 1: Води;

Приоритетна ос 2: Отпадъци;

Приоритетна ос 3: НАТУРА 2000 и биоразнообразие;

Приоритетна ос 4: Превенция и управление на риска от наводнения;

Приоритетна ос 5: Подобряване качеството на отмосферния въздух;

Приоритетна ос 6: Техническа помощ.

Бенефициенти на Програмата ще бъдат дирекции на МОСВ, общини, Изпълнителна агенция по околна среда, ВиК асоциации, оператори на ВиК мрежи, оператори на хидромелиоративни мрежи, МСП в областта на управлението на водите и/или превенция на риска от наводнения и засушаване и сектор „отпадъци”, РСУО, ИАОС и МЗХ

Общ бюджет 1 494 429 млн. евро· ОП Развитие на човешките ресурси

Проект на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.

Работата на Програмата ще бъде подчинена на 3 основни тематични цели: Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила; Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността и Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация. Те ще бъдат реализирани в 5 приоритетни оси:

· Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места –Бюджет: (ЕСФ) - 448 329 484,40; (ИМЗ) - 110 377 490

· Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване - Бюджет: ЕСФ - 285 963 588,40 евро

· Приоритетна ос 3: Модернизация на институциите в сферата на социалното включване и здравеопазването, равни възможности и недискриминацията и условията на труд - Бюджет: ЕСФ - 37 481 084,90 евро

· Приоритетна ос 4: Транснационално сътрудничество - Бюджет: ЕСФ - 18 773 306,30 евро

· Приоритетна ос 5: Техническа помощ - Бюджет: - ЕСФ - 37 740 361,00 евро

Програмата ще продължи политиката си от предходния планов период и чрез реализиране на специфични мерки, подчинени на хоризонталните принципи. Бенефициенти отново ще бъдат МТСП, АЗ, АСП, АХУ, ДАЗД, общини и райони на общини, социални предприятия, образователни и обучителни организации и институции, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, работодатили, социални партньори, НПО, ВРБК, Министерство на здравеопазването, МФВС, МОМН, публични институции и организации, предоставящи социални и здравни услуги, доставчици на социални и здравни услуги, организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда, национално представителни организации на работодатели, работници и служители; публични лечебни и здравни заведения, центрове за информация и професионално ориентиране, центрове за кариерно развитие; браншови организации, читалища, ИА ГИТ, ЦРЧРРИ, ДП БГЦПО, институции и организации, осъществяващи контрол върху условията на труд в предприятията, самостоятелно заети лица, служби, създадени в подкрепа на работодателите, центрове за развитие на предприемачеството, ИА НМСП и др.


BG05M9OP001-2.005 - Активно включване

!Ново Краен срок: Краен срок: 31.10.2016 г. 17:30 ч.

Процедурата има за цел:

- Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда;

- Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца /включително с увреждания/;

- Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги;

- Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Кандидат може да бъде:

- Община или район на община;

- Доставчик на социални услуги, удостоверено със съответните регистрационни документи, издадени преди крайния срок за кандидатстване.

-

Партньор на кандидата може да бъде:

- Община или район на община;

- Доставчик на социални услуги;

- Работодател;

- Организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда;

- Обучителна институция и организация;

- Център за информация и професионално ориентиране;

- Неправителствена организация.

· Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 80 000 лева;

· Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева.

Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. Безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100 % от общо допустимите разходи по проекта.


· ОП Добро управление

Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020

Наследник на Оперативна програма Административен капацитет. Основните две цели на Програмата са модернизиране на управлението за предоставяне на висококачествени публични услуги за гражданите и бизнеса и повишаване на ефективността на администрацията и съдебната система, които ще се реализират чрез 3 Приоритета:

· Приоритет І: Повишаване на институционалния капацитет, ефективността и ефикасността на публичната администрация и съдебната система;

· Приоритет ІІ: Предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса и развитие на електронното управление и правосъдия;

· Приоритет ІІІ: Ефективно и ефикасно усвояване на средствата от ЕС.

· Приоритетна ос №1 „Административно обслужване и е – управление”

· Приоритетна ос №2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса”

· Приоритетна ос №3 „Прозрачна и ефективна съдебна систама”

· Приоритетна ос №4 „Техническа помощ за управление на ЕСИФ”

· Приоритетна ос № 5 „Техническа помощ”

Акцент в работата на Програмата ще бъде развитието на електронното управление и правосъдие. В следващия програмен период бенефициенти ще могат да бъдат както всички структури на държавната администрация на централно, областно и общинско ниво и органите на Съдебната система, така и обучителни институции и центрове на администрацията и съдебната власт и структури на гражданското общество.


Наръчник за електронно отчитане на проекти подпомага бенефициентите по ОПАК


Нов адрес за кореспонденция с УО на ОПАК

Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК)
Министерски съвет на Република България

София 1594, бул. „А. Дондуков” № 1.· ОП Конкурентоспособност

Европейската комисия одобри изменение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК)

Основните промени са свързани с включването на Република България в Инициативата за малки и средни предприятия на Европейската комисия за програмен период 2014-2020 и разработването на Оперативна програма „Инициатива за МСП“, в резултат на което средства в размер на 102 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), предвидени за изпълнението на дългов инструмент за гаранции покриващи загуби по портфейл от заеми по инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК са заделени за Инициативата за МСП. Общият бюджет на ОПИК от ЕФРР е намален със същата сума и са преизчислени индикаторите за резултат и за изпълнение на Приоритетна ос 2. Също така е увеличен финансовият ангажимент за 2014 и 2015 г. във финансовия план на  ОПИК за сметка на намаления финансов ангажимент за 2014 и 2015 г. по ОП „Региони в растеж“  съгласно Решение на СКУСЕС от 05.05.2015 и РМС 323/ 09.06.2015 г.


Европейската комисия одобри новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

Основната цел на Програмата е постигане на динамична и конкурентоспособна икономика чрез развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

Общият бюджет на ОПИК 2014-2020 е в размер на 1,39 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е близо 1,18 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на 209 млн. евро (15% от бюджета).

Ресурсът на ОПИК е разпределен в пет приоритетни оси:

· Приоритетна ос 1:Технологично развитие и иновации - 250 млн. евро от ЕФРР (21,24% от бюджета);

· Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП - 593 млн. евро от ЕФРР (50,17% от бюджета);

· Приоритетна ос 3: Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията - 264 млн. евро от ЕФРР (22,35% от бюджета);

· Приоритетна ос 4: Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ - 38,2 млн. евро от ЕФРР (3,24% от бюджета);

· Приоритетна ос 5: Техническа помощ - 35,4 млн. евро от ЕФРР (3% от бюджета).

В рамките на Приоритетна ос 1, Приоритетна ос 2 и Приоритетна ос 3 е предвидена подкрепа под формата на финансови инструменти, като гаранции по банкови заеми и дялови инвестиции, представляващи близо 25% от ресурса на Програмата.


Индикативна годишна работна програма на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2016 г.· ОП Техническа помощ

Региони в растеж

BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”

Краен срок: 31 декември 2023 г. 23:59 ч

Настоящата бюджетна линия е опростена форма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) на конкретни бенефициенти (КБ) – 39 общини за градовете от 1-во до 3-то ниво, съгласно Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., предназначена за финансиране на разходи с цел обезпечаване на дейностите им по управление и изпълнение на инвестиционните им програми за периода до 2023 г. и функциите им на междинни звена по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Допълнителна информация относно крайния срок

По процедурата няма краен срок за кандидатстване· ОП Рибарство и аквакултури

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020


Над 113 млн. евро е бюджетът на Програмата за морско дело и рибарство (2014- 2020 г.)


През юни стартира рибарската програма· Проект Красива България

Мерки за подпомагане

- Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”

- Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”

- Мярка М02-01 "Подобряване на социалните услуги от резидентен тип"

- Мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация”


Одобрени обекти – 2014 година· Трансгранично сътрудничество

Програми за трансгранично сътрудничество на България със Сърбия, Турция и Македония 2014 – 2020


· ТГС България – Турция

Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020г.


· ТГС България – Румъния

Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2014-2020


· ТГС България - Сърбия

Програма за трнасгранично сътрудничество България – Сърбия 2014 - 2020


· ТГС България – Македония

Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014 - 2020


· ТГС България – Гърция


· Програма Развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Програмата ще се реализира в съответствие със следните цели: конкурентоспособност на селското стопанство; устойчиво управление на природните ресурси и дейности, свързани с климата и балансирано териториално развитие на селските райони. Всички дейности в новия планов период ще бъдат групирани в 15 на брой тематични индивидуални мерки:

Мярка 1 Трансфер на знания и действия по осведомяване

Мярка 2 Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството

Мярка 4 Инвестиции в материални активи

Мярка 6 Развитие на стопанства и предприятия

Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата

Мярка 8 Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите

Мярка 9 Учредяване на групи и организации на производители

Мярка 10 Агроекология и климат

Мярка 11 Биологично земеделие

Мярка 12 Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите

Мярка 13 Плащания за райони с природни или други специфични ограничения

Мярка 14 Плащания за хуманно отношение към животните

Мярка 15 Екологични услуги и услуги във връзка с климата и опазване на горите

Мярка 16 Сътрудничество

Мярка 19 Водено от общностите местно развитие (ВМОР)/Лидер.


От 2 септември ДФЗ приема заявления по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Общият бюджет на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е 341 млн. евро.

Допустимите дейности, за които общините ще могат да кандидатстват, са свързани със строителство, реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища, улици, тротоари и съоръжения прилежащи към тях, както и изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места с под 2 000 еквивалент жители, попадащи в селските райони.

Общините ще могат да получат финансова помощ по подмярката и за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на: социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни; обекти, свързани с културния живот в населено място; общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони - детски градини и основни или средни училища, финансирани от бюджета й.


Актуални срокове за приеми по ПРСР, директни плащания, държавни помощи

Приеми и срокове по директни плащания, Програмата за развитие на селските райони, Селскостопански пазарни механизми и Кредитиране, актуални към момента.


Променена е Програмата за лозаро-винарския сектор 2014-2018

От обхвата на програмата се изключва мярката „Инвестиции в предприятия“. Средствата, определени за финансиране на изключената мярка, са прехвърлени към бюджета по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“, към която бенефициентите традиционно проявяват най-засилен интерес.

С изменената Национална програма можете да се запознаете чрез прикачения файл:

Национална програма за лозаро-винарския сектор 2014-2018г. (ИЗМЕНЕНА)


Приемна за граждани в ДФ „Земеделие”

Приемната се намира на първия етаж в сградата на ЦУ на ДФ „Земеделие” в София, кв. Павлово, бул. „Цар Борис III” № 136. Приемните дни са в допълнение на индивидуалните електронни справки за директни плащания и статус на проекти по ПРСР, достъпни на www.dfz.bg и www.prsr.bg.


· Култура и образование

Утвърдени са националните програми за развитие на средното образование за 2016 г.

Министерският съвет одобри девет национални програми за развитие на средното образование.

Утвърдените национални програми са:

· „Оптимизация на училищната мрежа“ (24,8 млн. лв.);

· „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ (4,4 млн. лв.);

· „Роден език и култура зад граница“ (1,2 млн. лв.)

· „Ученически олимпиади и състезания“ (2,6 млн. лв.);

· „Осигуряване на съвременна образователна среда“ (5,2 млн. лв.);

· „Без свободен час в училище“ (2 млн. лв.);

· „Развитие на педагогическите специалисти“ (600 000 лв.);

· „Достъпно и сигурно училище“ (2 млн. лв.);

· „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ (7,5 млн. лв.).

За първа година в обхвата на използването на съвременните информационни и комуникационни технологии в образованието са включени и структурите на предучилищното образование. Ще бъдат внедрени съвременни методи за електронно обучение, като се набляга както на използването на високите технологии, така и на необходимостта от обучение на педагогическите специалисти.

В Националната програма „Достъпно и сигурно училище“ с въвеждането на модул „Сигурност“ се подкрепят държавните училища с финансов ресурс 1 500 000 лв. за закупуване на технически средства, които в максимална степен да помогнат за подобряване цялостната организация на охрана в сградите с учебен процес.

Чрез Национална програма „Оптимизиране на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“, за 2016 г. детските градини получават 100% от средствата за обезщетения на персонала, докато за 2015 г. средствата за тях бяха 50%.


BG05FMOP001-3.002 - "Осигуряване на топъл обяд - 2016"

Партньорски организации (ПО) за предоставянето на топъл обяд на лицата от целевата група ще бъдат общини или райони на общини на територията на Република България. Те ще бъдат избирани ежегодно, въз основа на заявявано от тях желание и след оценка на съответното заявление от УО. Определянето на вида хранителни продукти за закупуване ще се извършва от ПО. Продуктите ще се закупуват чрез тръжни процедури, в съответствие с националното законодателство.

Допълнителна информация относно крайния срок:

Процедурата е с пет крайни срока за кандидатстване : V срок - 30.09.2016 г.


· Други възможности за участие в фестивали


· Други възможности

Фонд „Условия на труд“

Краен срок: ВСЕКИ месец до 25-то число.

Фонд „Условия на труд“ е „лека“ програма за кандидатстване, при която фирмите могат да получат прилично финансиране за да си санират помещения, да изградят стаи за почивка,санитарни възли, да въведат практики по подобряване на факторите на работната среда и т.н. Характерно за проектите е че НЯМА значение дали се изпълняват на територията на селски райони или в областни градове- всички населени места са допустими за кандидатстване по програмата.
Кога мога да участвам ?
ВСЕКИ месец до 25-то число.

Кой може да кандидатства?
– Всички фирми, които имат назначен персонал
– Фирми, които нямат просрочени задължения към бюджета и към търговски банки
– Получили финансиране по други проекти за същите дейности
Какво можем да финансираме?
– Модернизация на помещенията, в които се намира персонала (подмяна подови настилки, измазване стени, тавани, изграждане на стаи за почивка, санитарни възли и други)
– внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии
– изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място
– обезопасяване на машини и съоръжения
Каква парична помощ мога да получа ?
По проектът получавате 30% безвъзмездна помощ от стойността на разходите.
Максимумът, който можете да получите като парична сума е 100 000 лева.


Принципи за добро финансово управление в НПО

Цел на принципите:

Тези принципи трябва да служат като насока за неправителствените организации в България, за да бъдат стабилни, прозрачни  и добре управлявани от финансова гледна точка. Те трябва да могат да се прилагат и от големи и от малки организации, да бъдат конкретни и практически приложими.

Принципите трябва да бъдат кратки и ясни. Идеята е те да не се съгласуват или одобряват от голям брой НПО и никой да не сертифицира организациите за спазването им, а да бъдат използвани като лесна инструкция, за тези които искат да имат добро финансово управление. Дадените в текста примери имат за цел да илюстрират принципите, а не да изброят изчерпателно всички възможни ситуации.

Принципите надграждат законовите изисквания. Те стъпват на разбирането, че всяка организация познава основните закони в областите, в които работи и ги спазва. Непознаването на закона не оправдава неспазването му.

· Предложения за области, в които да има принципи:

· Добро управление

· Вътрешен контрол

· Предотвратяване на конфликт на интереси

· Финансова отчетност

· Управление на парите в организацията

· Финансова устойчивост


Национален доветирелен Еко Фонд

Ново! Краен срок: текущ

Бенефициенти:
1) общини и държавни институции;
2) сдружения на собственици, регистрирани по Закона за етажната собственост;
3) юридически лица, регистрирани по Търговския закон

Финансиране:
за общини и държавни институции – до 95% от стойността на проекта;
за сдружения – до 70% от стойността на проекта;
за юридически лица – до 50% от стойността на проекта

Начин на кандидатстване:
Фондът набира проектни идеи под формата на кратка концепция, в която се описват проблема, дейностите за разрешаването му, технология и алтернативни решения, оценка на ползите и разходите, степен на готовност на проекта, финансова осигуреност и др.

Ос 1 – Проекти, за които се финансира дял от инвестицията – Безвъзмездното финансиране е в размер: за публични институции (общини и държавни институции) до 95% от стойността на проекта; за сдруженията на собствениците, регистрирани по реда на Закона за етажната собственост – до 70%; за юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон до 50%.

Ос 2 – Проекти, които се финансират на базата на редуцирани емисии на парникови газове – Размерът на грантовото финансиране се извършва на база на доказаните редуцирани от проекта емисии. Има възможност грантът да се отпуска в момента на инвестицията като размерът на редуцираните емисии се определя на прогнозна база.

 

Посетете ни във Facebook

Електронен седмичник

Информационен електронен седмичник на Сдружение Толерантност

Либерални общини в България

liberalbg

Споразумение на Кметовете

banner

Актуални обяви

Всички програми и актуални обяви


Търсене

Актуален проект

baby