Сдружение ТОЛЕРАНТНОСТ

Вие сте  : Начало > Новини > Информационен бюлетин > Информационен електронен седмичник - брой 234, 09.06.2015г.
Информационен електронен седмичник - брой 234, 09.06.2015г. Печат Е-мейл

· Възможности за кандидатстване, предоставени от ЕК

Програма „Европа за гражданите” 2014 – 2020

За програма „Европа за гражданите“ ще бъде разпределен бюджет в размер на 185 468 000 евро за периода 2014 — 2020 г.

Общите цели на програмата са следните:

· - Да допринесе за разбирането на гражданите за ЕС, за неговата история и неговото многообразие;

· - Да насърчава европейското гражданство и да подобрява условията за гражданско и демократично участие на ниво ЕС.

Годишни приоритети на програмата „Европа за гражданите“

Ø Равен достъп

Ø Транснационално и местно измерение

Ø Междукултурен диалог

Ø Доброволческата дейност

Програмата се изпълнява по две направления и едно хоризонтално действие:

ü Направление 1: Европейска памет за миналото: постигане на по-добро разбиране за миналото, общата история, общите ценности и целта на Съюза.

ü Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие: насърчаване на участието на гражданите в демократичния процес и гражданското общество на ниво ЕС.

Мерките по това направление са следните:

v Побратимяване на градове

v Мрежи от градове

v Проекти на гражданското общество

Крайни срокове за подаване на заявленията

Направление 2. Демократична ангажираност и гражданско участие

Ø Мярка Побратимяване на градове – 1 септември 2015

Ø Мярка Мрежи от градове – 1 септември 2015

Мярка Побратимяване на градовеКраен срок: 1 септември 2015

Процедура за подбор

Ø Вид организация/заявители:

Градове/общини или техните комитети за побратимяване, или техни мрежи;

Други органи на управление на местно/регионално равнище;

Федерации/сдружения на местни органи на управление;

Организации с нестопанска цел, представляващи местни органи на управление.

Ø Партньори

Освен партньори, които по своето естество са подобни на заявителите, партньори по тези проекти могат да бъдат и организации на гражданското общество с нестопанска цел.

Ø Брой партньори

Проектът трябва да включва общини от поне 4 допустими до програмата държави, от които поне едната е държава — членка на ЕС.

Ø Бюджет

Максимален допустим размер на безвъзмездните средства за проект: 150 000 EUR

Ø Място на провеждане на дейностите и брой дейности

Дейностите трябва да се провеждат в някоя от допустимите по програмата държави. Трябва да бъдат предвидени поне 4 мероприятия по всеки проект.

Ø Допустим период/продължителност на проекта

Проектът трябва да започне в рамките на съответния допустим период, който зависи от крайния срок за мярката, по която се подава заявлението. Максималната продължителност на проекта е 24 месеца.

Мярка Мрежи от градове1 септември 2015

Процедура за подбор

Ø Вид организация/заявители:

Градове/общини или техните комитети за побратимяване, или техни мрежи;

Други органи на управление на местно/регионално равнище;

Федерации/сдружения на местни органи на управление;

Организации с нестопанска цел, представляващи местни органи на управление.

Ø Партньори

Освен партньори, които по своето естество са подобни на заявителите, партньори по тези проекти могат да бъдат и организации на гражданското общество с нестопанска цел.

Ø Брой партньори

Проектът трябва да включва общини от поне 4 допустими до програмата държави, от които поне едната е държава — членка на ЕС.

Ø Брой участници

Проектът трябва да включва минимум 30% от поканените участници. „Поканени участници“  са международни участници, изпратени от допустимия за участие партньор или допустимите за участие партньори.

Ø Бюджет

Максимален допустим размер на безвъзмездните средства за проект: 150 000 EUR

Ø Място на провеждане на дейностите и брой дейности

Дейностите трябва да се провеждат в някоя от допустимите по програмата държави. Трябва да бъдат предвидени поне 4 мероприятия по всеки проект.

Ø Допустим период/продължителност на проекта

Проектът трябва да започне в рамките на съответния допустим период, който зависи от крайния срок за мярката, по която се подава заявлението. Максималната продължителност на проекта е 24 месеца.


Покана за представяне на предложения по програма Еразъм+

Ново! Краен срок: между 4 февруари 2015 и 1 октомври 2015 в зависимост от вида на дейността.

Ключво действие 1

Мобилност за граждани в областта на младежта - 1 октомври 2015 г.;

Ключово действие 2

Стратегически партньорства в областта на младежта - 1 октомври 2015 г.;

Изграждане на капацитет в областта на младежта - 2 септември 2015 г.

Ключово действие 3

Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта - 1 октомври 2015 г.

Поканата обхваща направления като образователна мобилност за гражданите; подкрепа за реформиране на политики; дейности "Жан Моне", насочени към създаване на центрове и мрежи, дейности по направление спорт

Бенефициети: публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за програма "Еразъм+" .· Възможности за финансиране. Оперативни програми

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”  2014-2020

Общият бюджет на програмата възлиза на 1.37 млрд. лв. (финансиране от ЕС и национално съфинансиране), разпределен в четири приоритетни оси:

     Приоритетна ос 1: Научни изследвания и технологично развитие;

Приоритетна ос 2: Образование и учене през целия живот;

Приоритетна ос 3: Образователна среда за активно социално приобщаване;

Приоритетна ос 4: Техническа помощ.

Всяка приоритетна ос ще се реализира посредством комплекс от дейности.

Допустими бенефициенти ще бъдат: МОМН и други министерства; образователни, обучителни и научни организации и институции; социално-икономически партньори, работодатели, браншови организации; центрове за професионално обучение; общини; неправителствени организации; извънучилищни педагогически учреждения; младежки организации; спортни клубове; второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на МОМН – БАН, Селскостопанска академия, НАПОО, Национален център за информация и документация, Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Национална агенция за оценяване и акредитация, Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование, Център за информационно осигуряване на образованието, Център за развитие на човешките ресурси, Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието, Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища и др.


Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г

Основните принципи на стратегията са повишаване качеството на образованието и обучението, равен достъп до учене през целия живот, образование и обучение, съобразени с икономиката и пазара на труда.

Стратегията включва всички области на ученето и е адресирана до предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, продължаващото обучение за възрастни, валидирането на резултати от неформално обучение и самостоятелно учене.

Финансирането на изпълнението на стратегията ще се осъществява със средства на държавния бюджет, на европейските фондове и програмата на Европейския съюз „Еразъм+“, както и чрез дарения, спонсорство и други източници.

Стратегията определя четири основни приоритети насочени към:

- прилагане на образователен подход, който подпомага развитието на всички учещи и допринася за изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, способни да се справят с промените и несигурността;

- повишаване на качеството на образованието и обучението;

- осигуряване на образователна среда за равноправен достъп до учене през целия живот, за активно социално включване и активно гражданско участие;

- стимулиране на образование и обучение, съобразено с потребностите на икономиката и промените на пазара на труда.· ОП Регионално развитие

Министерски съвет одобри окончателния вариант на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Програмата предвижда инвестиции в рамките на осем приоритетни оси, съдържащи съответни инвестиционни приоритети и индикативни дейности към тях, както следва:

•Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” с бюджет 840 млн. евро;

•Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" с бюджет 106 млн. евро;

•Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура” с бюджет 115 млн. евро;

•Приоритетна ос 4: „Регионална здравна инфраструктура” с бюджет 84 млн. евро;

•Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ с бюджет 51 млн. евро;

•Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм” с бюджет 101 млн. евро;

•Приоритетна ос 7: „Регионална пътна инфраструктура“ с бюджет 194 млн. евро;

•Приоритетна ос 8: „Техническа помощ“ с бюджет 52 млн. евро.

Оперативната програма ще осигури близо 1,54 млрд. евро (европейско и национално финансиране) за подобряване на социално-икономическото и териториално развитие, генериране на растеж и заетост в българските региони.


Публикуван е проект на споразумение за делегиране на функции на междинни звена по приоритетна ос 1 "устойчиво и интегрирано градско развитие" на опрр 2014-2020

Във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 е публикуван проект на Споразумение за делегиране на функции на междинни звена.


Предоставяне на временно безлихвени заеми за финансови корекции на бенефициенти

        Управляващият орган на ОПРР уведомява всички свои бенефициенти, че могат да се възползват от възможността, която предоставя Министерство на финансите с писмо изходящ № 91-00-578/12.12.2014 г. относно „Предоставяне на временни безлихвени заеми за финансови корекции на бенефициенти – бюджетни организации за плащания по проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие“, „Европейския социален фонд“ и Кохезионния фонд на ЕС.· ОП Околна среда

Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020

Предизвикателства за Програмата през новия програмен период ще бъдат:

1) Интегрирането на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата във фондовете и плановете за стратегическо развитие на регионално, областно и общинско ниво;

2) подготовката на качествени проекти в сектор „води” и „отпадъци” на регионален принцип;

3) реализирането на водната реформа;

4) удовлетворяването на предварителните условия, реализирани чрез 3-те основни приоритета:

Приоритетна ос 1: Води;

Приоритетна ос 2: Отпадъци;

Приоритетна ос 3: НАТУРА 2000 и биоразнообразие;

Приоритетна ос 4: Превенция и управление на риска от наводнения;

Приоритетна ос 5: Подобряване качеството на отмосферния въздух;

Приоритетна ос 6: Техническа помощ.

Бенефициенти на Програмата ще бъдат дирекции на МОСВ, общини, Изпълнителна агенция по околна среда, ВиК асоциации, оператори на ВиК мрежи, оператори на хидромелиоративни мрежи, МСП в областта на управлението на водите и/или превенция на риска от наводнения и засушаване и сектор „отпадъци”, РСУО, ИАОС и МЗХ

Общ бюджет 1 494 429 млн. евро· ОП Развитие на човешките ресурси

Проект на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.

Работата на Програмата ще бъде подчинена на 3 основни тематични цели: Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила; Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността и Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация. Те ще бъдат реализирани в 5 приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места –Бюджет: (ЕСФ) - 448 329 484,40; (ИМЗ) - 110 377 490

Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване - Бюджет: ЕСФ - 285 963 588,40 евро

Приоритетна ос 3: Модернизация на институциите в сферата на социалното включване и здравеопазването, равни възможности и недискриминацията и условията на труд - Бюджет: ЕСФ - 37 481 084,90 евро

Приоритетна ос 4: Транснационално сътрудничество - Бюджет: ЕСФ - 18 773 306,30 евро

Приоритетна ос 5: Техническа помощ - Бюджет: - ЕСФ - 37 740 361,00 евро

Програмата ще продължи политиката си от предходния планов период и чрез реализиране на специфични мерки, подчинени на хоризонталните принципи. Бенефициенти отново ще бъдат МТСП, АЗ, АСП, АХУ, ДАЗД, общини и райони на общини, социални предприятия, образователни и обучителни организации и институции, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, работодатили, социални партньори, НПО, ВРБК, Министерство на здравеопазването, МФВС, МОМН, публични институции и организации, предоставящи социални и здравни услуги, доставчици на социални и здравни услуги, организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда, национално представителни организации на работодатели, работници и служители; публични лечебни и здравни заведения, центрове за информация и професионално ориентиране, центрове за кариерно развитие; браншови организации, читалища, ИА ГИТ, ЦРЧРРИ, ДП БГЦПО, институции и организации, осъществяващи контрол върху условията на труд в предприятията, самостоятелно заети лица, служби, създадени в подкрепа на работодателите, центрове за развитие на предприемачеството, ИА НМСП и др.


Приеха проекта на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2007-2014 г.

Заложеният бюджет на програмата е в размер на 2,136 млрд. лв., включително националното съфинансиране. В тази сума влизат 108 млн. лв. от бюджета на Европейския съюз по Инициативата за младежка заетост. Към тях ще бъдат добавени близо 150 млн. лв. от Европейския социален фонд, като общият размер на целевите средства за подкрепа на младите хора е близо 258 млн. лв.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9OP001-1.002 «АКТИВНИ»

Ново! Краен срок:  31 август 2015 г.  23:59 часа.

Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР и обхваща следните инвестиционни приоритети и специфични цели (СЦ):

Инвестиционен приоритет 2. „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта (с финансиране от ИМЗ)

Специфична цел 1: Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване), или са насочени към продължаване на образованието

Инвестиционен приоритет 3. „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора,в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта (с финансиране от ЕСФ)

Специфична цел 1: Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване) или са насочени към продължаване на образованието

Общ бюджет на процедурата за безвъзмездна финансова  помощ – 26 000 000 лв.

Източник на финансиране

Общ размер на финансирането

Средства от ЕСФ (сума/процент)

Национално съфинансиране

(сума/процент)

ИМЗ

24 440 000 лв.

22 457 916 лв.

91,89%

1 982 084 лв.

8,11%

ЕСФ

1 560 000 лв.

1 326 000 лв.

85,00%

234 000 лв.

15,00%

Източници на финансиране:

Финансиране от ИМЗ – 24 440 000 лв.

Финансиране от ЕСФ – 1 560 000 лв.

Допустими кандидати:

Þ неправителствена организация;

Þ организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда; 

Þ център за информация и професионално ориентиране;

Þ център за професионално обучение; 

Þ социален партньор (национално представителна организация на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда);

Þ община или район на община;

Þ работодател (в т.ч. общини и райони на общини и общинските предприятия по чл. 52 от ЗОС).

Партньор на кандидата може да бъде някое от изброените лица:

Þ неправителствена организация;

Þ организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда; 

Þ център за информация и професионално ориентиране;

Þ център за професионално обучение; 

Þ социален партньор (национално представителна организация на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда);

Þ община или район на община,

Þ работодател (в т.ч. общини и райони на общини и общинските предприятия по чл. 52 от ЗОС).

Допустими дейности:

ü информационни кампании и събития;

ü трудови борси;

ü индивидуална работа с идентифицираните лица:

· изготвяне на индивидуален профил за определяне на потребностите;

· професионално ориентиране;

· психологическо подпомагане за придобиване на активно поведение на пазара на труда;

· насочване към образователни институции и структури на Министерството на образованието и науката на регионално и местно ниво за продължаване на образованието;

· насочване към включване  в обучение;

· осъществяване на връзки с работодатели и подпомагане наемането на работа;

· насочване към активно търсене на работа и подпомагане на регистрация на неактивните лица в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.

Продължителност на дейностите

Краен срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура - 31.12.2017 г.

Териториален обхват и място на изпълнение

Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Допустими  целеви групи

Допустимата целева група по настоящата процедура е:  Икономически неактивни младежи от 15 до 29 г., които не са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“.


Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот”

Ново! Краен срок: до 10 юни 2015 г., 23,59 часа; до 10 юли 2015 г., 23,59 часа; до 06 януари 2016 г., 23,59 часа.

Целта на процедурата е: Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. От друга страна операцията има за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Критерии за допустимост на кандидата

Кандидатът (Конкретният бенефициент) за получаване на безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура трябва да отговаря на следните условия:

 Да е община на територията на Република България;

 Да е район на община;

 кандидатът е пряко отговорен за подготовката, управлението и изпълнението на дейностите по проекта, а не изпълнява ролята на посредник (видно от разпределението на дейностите и разпределението на средствата по бюджета между кандидата и на партньора /ако е приложимо/);

Размер на финансовите средства по схемата за предоставяне на безвъзмездни финансова помощ:

Минимален размер: 80 000 лв.

Максимален размер: 500 000 лв.

Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите и безвъзмездната финансова помощ може да се покрие до 100% от общо допустимите разходи.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 150 000 000 лв.


Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Проектните предложения следва да бъдат подадени по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg


· ОП Административен капацитет

Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020

Наследник на Оперативна програма Административен капацитет. Основните две цели на Програмата са модернизиране на управлението за предоставяне на висококачествени публични услуги за гражданите и бизнеса и повишаване на ефективността на администрацията и съдебната система, които ще се реализират чрез 3 Приоритета:

· Приоритет І: Повишаване на институционалния капацитет, ефективността и ефикасността на публичната администрация и съдебната система;

· Приоритет ІІ: Предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса и развитие на електронното управление и правосъдия;

· Приоритет ІІІ: Ефективно и ефикасно усвояване на средствата от ЕС.

Приоритетна ос №1 „Административно обслужване и е – управление”

Приоритетна ос №2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса”

Приоритетна ос №3 „Прозрачна и ефективна съдебна систама”

Приоритетна ос №4 „Техническа помощ за управление на ЕСИФ”

Приоритетна ос № 5 „Техническа помощ”

Акцент в работата на Програмата ще бъде развитието на електронното управление и правосъдие. В следващия програмен период бенефициенти ще могат да бъдат както всички структури на държавната администрация на централно, областно и общинско ниво и органите на Съдебната система, така и обучителни институции и центрове на администрацията и съдебната власт и структури на гражданското общество.


Наръчник за електронно отчитане на проекти подпомага бенефициентите по ОПАК· ОП Конкурентоспособност

Европейската комисия одобри новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

Основната цел на Програмата е постигане на динамична и конкурентоспособна икономика чрез развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

Общият бюджет на ОПИК 2014-2020 е в размер на 1,39 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е близо 1,18 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на 209 млн. евро (15% от бюджета).

Ресурсът на ОПИК е разпределен в пет приоритетни оси:

Приоритетна ос 1:Технологично развитие и иновации - 250 млн. евро от ЕФРР (21,24% от бюджета);

Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП - 593 млн. евро от ЕФРР (50,17% от бюджета);

Приоритетна ос 3: Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията - 264 млн. евро от ЕФРР (22,35% от бюджета);

Приоритетна ос 4: Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ - 38,2 млн. евро от ЕФРР (3,24% от бюджета);

Приоритетна ос 5: Техническа помощ - 35,4 млн. евро от ЕФРР (3% от бюджета).

В рамките на Приоритетна ос 1, Приоритетна ос 2 и Приоритетна ос 3 е предвидена подкрепа под формата на финансови инструменти, като гаранции по банкови заеми и дялови инвестиции, представляващи близо 25% от ресурса на Програмата.· ОП Техническа помощ· ОП Рибарство и аквакултури

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020


Прекратяване приема на проектни предложения по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовна дейност”


Над 113 млн. евро е бюджетът на Програмата за морско дело и рибарство (2014- 2020 г.)· Проект Красива България

Мерки за подпомагане

- Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”

- Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”

- Мярка М02-01 "Подобряване на социалните услуги от резидентен тип"

- Мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация”


Одобрени обекти – 2014 година· Трансгранично сътрудничество

Програми за трансгранично сътрудничество на България със Сърбия, Турция и Македония 2014 – 2020


ТГС България – Турция

Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020г.


Първи вариант на Насоки за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ II България - Турция е публикуван за публично обсъждане


Aктуализирана версия на Указанията за първо ниво на контрол


ТГС България – Румъния

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2014-2020


Първа покана по Програма INTERREG V-A между Румъния и България 2014 – 2020

· Ново! Краен срок: За проекти за „меки мерки“  - 30 юни 2015 г; За проект за „твърди мерки“ – 30 септември 2015 г.

Три приоритетни оси:

Ø Приоритетна ос 1: Добре свързан регион

Ø Приоритетна ос 2: Зелен регион

Ø Приоритетна ос 3: Безопасен регион

Потенциални бенефициенти за всички Приоритетни оси:

v Местни съвети/Общини;

v Асоциации от местни публични власти;

v Търговски камари / Асоциации на МСП;

v Образователни институции (училища, университети и т.н.);

v Министерства и техните местни / регионални отдели / клонове;

v Изследователски институти с нестопанска цел;

v Други неправителствени организации в областите, финансирани от програмата;

v Европейската група за териториално сътрудничество ЕГТС / Европейската група за териториално сътрудничество (ЕОТС) е европейски правен инструмент, предназначен да улесни и насърчи трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество. Тя е въведена през 2006 г., за да се даде възможност на публични власти на различните държави-членки да обединят усилията си и да доставят съвместни услуги, без да е необходимо предварително международно споразумение да бъде подписано и ратифицирано от националните парламенти/.

„Меки“ и „твърди“ мерки по всички Приоритетните оси:

По настоящата Покана за прием на проектни предложения се финансират „меки мерки (като проучвания, стратегии, семинари, обмяна на ноу-хау), както и „твърди мерки“ (проекти, свързани с инвестиции с пряко въздействие върху трансграничния район или при които повече от половината грант от общо допустимите разходи в бюджета е предназначен за закупуване на оборудване).

clip_image001 Приоритетна ос 1: Добре свързан регион

Специфична цел 1.1: Подобряване на планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за по-добри връзки с TEN-T транспортната мрежа.

Срок за изпълнение на проектите: За проекти за „меки мерки“ – до 24 месеца, от датата на стартиране на проекта; За проекти за „твърди мерки“ – до 36 месеца, от датата на стартиране на проекта

Бюджет: За проект за „меки мерки“: от 250 000 евро до 1 500 000 евро; За проект за „твърди мерки“ – от 1 000 000 евро – до 8 000 000 евро. В случай, че проектът включва изграждане на нов път, финансирането може да бъде до 10 000 000 евро.

· ЕФРР ще финансира 85% от допустимите разходи, а държавните бюджети на двете страни ще предоставят допълнително 13% за публичните органи и неправителствените организации. 2% представляват собствения принос на партньорите по проекта.

Специфична цел 1.2: Повишаване на нивото на координация по отношение на транспортната безопасност.

Срок за изпълнение на проектите: За проекти за „меки мерки“ – до 24 месеца, от датата на стартиране на проекта; За проекти за „твърди мерки“ – до 36 месеца, от датата на стартиране на проекта

Бюджет: За проект за „меки мерки“: от 250 000 евро до 2 000 000 евро; За проект за „твърди мерки“ – от 500 000 евро – до 8 000 000 евро.

· ЕФРР ще финансира 85% от допустимите разходи, а държавните бюджети на двете страни ще предоставят допълнително 13% за публичните органи и неправителствените организации. 2% представляват собствения принос на партньорите по проекта.

Осигурено финансиране за Първа покана за „меки мерки“ по Ос 1:  9 645 094 евро

Осигурено финансиране за Първа покана за „твърди мерки“ по Ос 1: 86 805 842 евро

Общ финансов ресурс за ос 1:  96 450 936 евро

clip_image001[1] Приоритетна ос 2: Зелен регион

Специфична цел 2.1: Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство

Срок за изпълнение на проектите: За проекти за „меки мерки“ – до 24 месеца, от датата на стартиране на проекта; За проекти за „твърди мерки“ – до 36 месеца, от датата на стартиране на проекта

Бюджет: За проект за „меки мерки“: от 250 000 евро до 1 500 000 евро; За проект за „твърди мерки“ – от 500 000 евро – до 6 000 000 евро.

· ЕФРР ще финансира 85% от допустимите разходи, а държавните бюджети на двете страни ще предоставят допълнително 13% за публичните органи и неправителствените организации. 2% представляват собствения принос на партньорите по проекта.

Специфична цел 2.2: Засилване на устойчивото управление на екосистемите в трансграничния регион.

Срок за изпълнение на проектите: За проекти за „меки мерки“ – до 24 месеца, от датата на стартиране на проекта; За проекти за „твърди мерки“ – до 36 месеца, от датата на стартиране на проекта

Бюджет: За проект за „меки мерки“: от 250 000 евро до 1 500 000 евро; За проект за „твърди мерки“ – от 500 000 евро – до 6 000 000 евро.

· ЕФРР ще финансира 85% от допустимите разходи, а държавните бюджети на двете страни ще предоставят допълнително 13% за публичните органи и неправителствените организации. 2% представляват собствения принос на партньорите по проекта.

Осигурено финансиране за Първа покана за „меки мерки“ по Ос 2:  12 690 913 евро

Осигурено финансиране за Първа покана за „твърди мерки“ по Ос 2: 50 763 651 евро

Общ финансов ресурс за ос 2:  63 454 564 евро

clip_image001[2] Приоритетна ос 3: Безопасен регион

Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион.

Срок за изпълнение на проектите: За проекти за „меки мерки“ – до 24 месеца, от датата на стартиране на проекта; За проекти за „твърди мерки“ – до 36 месеца, от датата на стартиране на проекта

Бюджет: За проект за „меки мерки“: от 250 000 евро до 1 500 000 евро; За проект за „твърди мерки“ – от 500 000 евро – до 6 000 000 евро.

· ЕФРР ще финансира 85% от допустимите разходи, а държавните бюджети на двете страни ще предоставят допълнително 13% за публичните органи и неправителствените организации. 2% представляват собствения принос на партньорите по проекта.

Осигурено финансиране за Първа покана за „меки мерки“ по Ос 3:  4 822 547 евро

Осигурено финансиране за Първа покана за „твърди мерки“ по Ос 3: 43 402 921 евро

Общ финансов ресурс за ос 3:  48 225 468 евро


Корекция на пакета за кандидатстване

    Комитетът за наблюдение одобри Поправката на пакета за кандидатстване. Преработената версия е достъпна тук.· Програма Развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Програмата ще се реализира в съответствие със следните цели: конкурентоспособност на селското стопанство; устойчиво управление на природните ресурси и дейности, свързани с климата и балансирано териториално развитие на селските райони. Всички дейности в новия планов период ще бъдат групирани в 15 на брой тематични индивидуални мерки:

Мярка 1 Трансфер на знания и действия по осведомяване

Мярка 2 Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството

Мярка 4 Инвестиции в материални активи

Мярка 6 Развитие на стопанства и предприятия

Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата

Мярка 8 Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите

Мярка 9 Учредяване на групи и организации на производители

Мярка 10 Агроекология и климат

Мярка 11 Биологично земеделие

Мярка 12 Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите

Мярка 13 Плащания за райони с природни или други специфични ограничения

Мярка 14 Плащания за хуманно отношение към животните

Мярка 15 Екологични услуги и услуги във връзка с климата и опазване на горите

Мярка 16 Сътрудничество

Мярка 19 Водено от общностите местно развитие (ВМОР)/Лидер


НССЗ изготвя безплатно проекти по мярка 6.1 Млад фермер

Консултациите ще се извършват във всеки един от офисите на службата в страната и включват:

- пакет безплатна консултантска помощ, необходима за успешното реализиране  на бизнес плана и развитието на стопанството;

- безплатно изготвен бизнес план и заявление за кандидатстване, съгласно изискванията на ПРСР 20014-2020 г. и Наредбата за условията и реда за прилагане на подмярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани";

-  подкрепа и безплатни съветнически услуги през целия период на изпълнение на бизнес плана и дейностите в стопанството в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика;


ДФ „Земеделие“ отпуска 3.5 млн. лева за подкрепа на пчеларите

Ново!Краен срок: 30 юни

Допустими за подпомагане са стопани, отглеждащи минимум 10 (но не повече от 200) пчелни семейства. Размерът на подпомагане на пчелно семейство ще бъде определен на базата на подадените за участие в схемата заявления.

Документи за кандидатстване за предоставяне на помощта ще се приемат от 10 до 30 юни в областните дирекции на ДФЗ.

Срокът за сключване на договорите и изплащане на сумите е от 13 до 31 юли 2015 г.

Максималният размер по схемата de minimis за всеки земеделски стопанин или стопанство е не повече от равностойността на 15 000 евро за период от три последователни данъчни години.


Индикатиен график за прием на проекти по ПРСР до края на 2015 г.

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ще се приемат от 29 юни до 2 август;
Подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" От 15 юни до 12 юли;
Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ От 28 септември до 1 ноември;

Вторият прием по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ ще бъде в интервала от 2 ноември до 29 ноември.


Проекти на млади фермери по ПРСР

Ново! От 15 юни до 20 юли

Приемът по мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще стартира на 15 юни.Приемът ще продължи четири седмици – до 10 юли 2015 г. Точките, които ще се получават по критериите за оценка, все още не са ясни. Очаква се Наредбата да бъде обнародвана до края на месец май.


Работен вариант на Наредбата за прилагане на мярка 6,1 на ПРСР 2014-2020


Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018


Променена е Програмата за лозаро-винарския сектор 2014-2018

От обхвата на програмата се изключва мярката „Инвестиции в предприятия“. Средствата, определени за финансиране на изключената мярка, са прехвърлени към бюджета по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“, към която бенефициентите традиционно проявяват най-засилен интерес.

С изменената Национална програма можете да се запознаете чрез прикачения файл:

Национална програма за лозаро-винарския сектор 2014-2018г. (ИЗМЕНЕНА)


Бюджетът по мярка Биологично земеделие в ПРСР ще е 200 млн. лв.


Приемът на проекти по Млад фермер ще започне на 1-и Юни


Схема „Помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция“

Краен срок: до изчерпване на финансовия ресурс или до 31 август 2015 г.

Целта на помощта е да се насърчат малките и средни предприятия и земеделски стопани, отглеждащи плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн към застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятно климатично събитие.

Максималният размер на подпомагането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия.


Tекущите приеми по държавни помощи и схеми за кредитиране на Държавен фонд Земеделие:

Държавни помощи:

Ø Схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция“ - 23 март – 31 август 2015 г.

Кредитиране:

Ø Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство – целогодишно

Ø Схема за кредитиране със средства на ДФ „Земеделие” на лица с одобрени проекти по „Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014 – 2016 година” - Срокът за подаване на документи по схемата е до 31 юли 2015 г.


Приемна за граждани в ДФ „Земеделие”

Приемната се намира на първия етаж в сградата на ЦУ на ДФ „Земеделие” в София, кв. Павлово, бул. „Цар Борис III” № 136. Приемните дни са в допълнение на индивидуалните електронни справки за директни плащания и статус на проекти по ПРСР, достъпни на www.dfz.bg и www.prsr.bg.


· Други възможности

Програма “Енергийна ефективност”

Ново! Краен срок: текущ

Бенефициенти:

1. Държавни органи и обществени организации:

· Република България (представлявана от нейните министерства);

· области или райони;

· общини и техните сдружения;

· пътни, железопътни, пристанищни или летищни органи под държавен контрол, отдадени на обществена концесия обществени услуги/благоустройствени работи (вкл. по линия на публично-частното партньорство) и агенции, гарантирани от тези власти;

· обществени или частни компании, които извършват благоустройствени дейности или предоставят услуги по изпълнение на подпроекти, в т.ч. физически и юридически лица за енергоефективни услуги (ЕСКО) по смисъла на чл. 20 и чл. 21 от Закона за енергийна ефективност в България.

2. Частни фирми и организации, които са малки или средни предприятия с персонал до 250 души

Финансиране:
Програмата предвижда комбиниране на заем (средствата са осигурени от Европейската инвестиционна банка и са достъпни чрез банките-партньори по Програмата) с грант (средствата осигурява Международен фонд Козлодуй). За общини и др. обществени организации грантът достига до 20% от стойността на проекта, а за частни фирми и организации – до 15% за проекти в областта на енергийната ефективност и до 20% за проекти в областта на възобновяемите енергийни източници. Заемите осигуряват до 50% от стойността на проектите, в редки случаи и по изключение до75%. Делът на частните проекти е 25% от общия бюджет на Програмата. Независим енергиен експерт сертифицира разходите по гранта.

Подотрасли, които Програмата финансира:

· - Енергоспестяване / енергийна ефективност в сграден фонд

· - Малки електроцентрали за комбинирано производство на топлоенергия и електроенергия

· - Ветрова енергия

· - Електроразпределителни дружества

· - Газоразпределение

· - Слънчева енергия: фотоволтови и термални слънчеви колектори

· - ВЕЦ

· - Геотермална енергия

· - Топлофикация

Банки-партньори:

· Райфайзенбанк България

УниКредит Булбанк


Фонд "Социална закрила" финансира проекти

Ново! Краен срок: Целогодишно кандидатстване

Финансират се проекти, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на посочените целеви групи, и създаващи възможност за:

предоставяне на нов вид социални услуги в общността;

подобряване условията на живот в специализираните институции, в т.ч. и материалната база;

подобряване условията на живот на лица в риск;

деинституционализация на социалните услуги;

подкрепа в кризисни, извънредни ситуации и положения.

Бенефициенти:

Юридически лица и физически лица, регистрирани по търговския закон, могат да предоставят социални услуги само след вписване в регистър към Агенцията за социално подпомагане, а за предоставяне на социални услуги за деца до 18 години – след издаване на лиценз от ДАЗД за тази дейност и вписване в регистъра на АСП. Юридически лица, физически лица, регистрирани по Търговския закон и общини могат да кандидатстват за финансови средства от Фонда след защита на проект. Проектът се разработва по утвърден формуляр.


Нови правила за програмата за предоставяне на малки грантове

Ново! Краен срок : текущ

Грантовете ще бъдат предоставени на сдружения, фондации и читалища. Целта на предоставяните грантове ще бъде покриване на разходи по организиране на самите кампании (например наемане на зала за благотворителен концерт, отпечатване на промоционални материали и др.). Средствата, предоставени на една организация при едно кандидатстване, не могат да надхвърлят 1 000 лева. Организациите могат да кандидатстват отново само след отчитане на предишния грант, получен по тази програма.

За да кандидатствате за участие в обученията, следва да попълните формуляр за кандидатстване. Попълненият формуляр, заедно с удостоверение за актуално състояние на организацията, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на кандидатстване, трябва да изпратите на ел. поща Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , по факс (02) 9888166 или по поща/куриер на адрес: София 1000, ул. „Добруджа" № 6, за БЦНП. Формулярът се попълва и изпраща от официалния представител на съответната нестопанска организация. Всеки кандидат ще получи отговор до 3 седмици след получаване на документите. Организаторите могат да поискат допълнителна информация от кандидатите. В такива случаи срокът се удължава с 10 дни от датата на получаване на исканата информация.


Национален доверителен Еко Фонд

13 млн. Лв. От приходите от продажби на квоти на емисии на парникови газове ще бъдат използвани за подобряване на енергийната ефективност на училища и болници

     Правителството определи реда и начина за разходване през 2015 г. на част от преходния остатък по валутна сметка на приходите от продажба на квоти на емисии на парникови газове от инсталации чрез търг, постъпили в бюджета на Министерство на околната среда и водите до 31.12.2012 г.

     Решението се приема в изпълнение на Закона за ограничаване изменението на климата. То предвижда заложената в Закона за държавния бюджет за 2015 г. целева сума в размер на 13 млн. лева да бъде разходвана, като тези средства да бъдат предоставени за управление на Националния доверителен екофонд. Средствата ще бъдат използвани за финансиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност на обекти и инсталации – публична държавна и/или общинска собственост с осигурено финансиране до 85 на сто от тяхната стойност.
     По този начин ще се допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове в съответствие със задълженията на България, произтичащи от Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Решението ще спомогне за прилагането на европейската политика по климат и енергетика, създаването на трудова заетост в малки населени места при изпълнението на проектите и намаляване разходите на общини за отопление и осветление на детски градини, училища, болници и др.


Национален доветирелен Еко Фонд

Ново! Краен срок: текущ

Бенефициенти:
1) общини и държавни институции;
2) сдружения на собственици, регистрирани по Закона за етажната собственост;
3) юридически лица, регистрирани по Търговския закон

Финансиране:
за общини и държавни институции – до 95% от стойността на проекта;
за сдружения – до 70% от стойността на проекта;
за юридически лица – до 50% от стойността на проекта

Начин на кандидатстване:
Фондът набира проектни идеи под формата на кратка концепция, в която се описват проблема, дейностите за разрешаването му, технология и алтернативни решения, оценка на ползите и разходите, степен на готовност на проекта, финансова осигуреност и др.

Ос 1 – Проекти, за които се финансира дял от инвестицията – Безвъзмездното финансиране е в размер: за публични институции (общини и държавни институции) до 95% от стойността на проекта; за сдруженията на собствениците, регистрирани по реда на Закона за етажната собственост – до 70%; за юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон до 50%.

Ос 2 – Проекти, които се финансират на базата на редуцирани емисии на парникови газове – Размерът на грантовото финансиране се извършва на база на доказаните редуцирани от проекта емисии. Има възможност грантът да се отпуска в момента на инвестицията като размерът на редуцираните емисии се определя на прогнозна база.

 

Посетете ни във Facebook

Електронен седмичник

Информационен електронен седмичник на Сдружение Толерантност

Либерални общини в България

liberalbg

Споразумение на Кметовете

banner

Актуални обяви

Всички програми и актуални обяви


Търсене

Актуален проект

baby