Сдружение ТОЛЕРАНТНОСТ

Вие сте  : Начало > Новини > Информационен бюлетин > Информационен електронен седмичник - брой 215, 13.01.2015г.
Информационен електронен седмичник - брой 215, 13.01.2015г. Печат Е-мейл

Възможности за кандидатстване, предоставени от ЕК

Покана за представяне на предложения по програма Еразъм+

Ново! Краен срок: между 4 февруари 2015 и 1 октомври 2015 в зависимост от вида на дейността.

Поканата обхваща направления като образователна мобилност за гражданите; подкрепа за реформиране на политики; дейности "Жан Моне", насочени към създаване на центрове и мрежи, дейности по направление спорт

Бенефициети: публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за програма "Еразъм+" .· Възможности за финансиране. Оперативни програми

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”  2014-2020

Четири приоритетни оси:

     Приоритетна ос 1: Научни изследвания и технологично развитие;

Приоритетна ос 2: Образование и учене през целия живот;

Приоритетна ос 3: Образователна среда за активно социално приобщаване;

Приоритетна ос 4: Техническа помощ.

Всяка приоритетна ос ще се реализира посредством комплекс от дейности.

Допустими бенефициенти ще бъдат: МОМН и други министерства; образователни, обучителни и научни организации и институции; социално-икономически партньори, работодатели, браншови организации; центрове за професионално обучение; общини; неправителствени организации; извънучилищни педагогически учреждения; младежки организации; спортни клубове; второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на МОМН – БАН, Селскостопанска академия, НАПОО, Национален център за информация и документация, Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Национална агенция за оценяване и акредитация, Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование, Център за информационно осигуряване на образованието, Център за развитие на човешките ресурси, Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието, Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища и др.


МС одобри проекта на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Бюджетът по програмата е над 701 млн. евро

Програмата съдържа четири приоритетни оси: Научни изследвания и технологично развитие, Образование и учене през целия живот, Образователна среда за активно социално приобщаване, Техническа помощ.


Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г

Основните принципи на стратегията са повишаване качеството на образованието и обучението, равен достъп до учене през целия живот, образование и обучение, съобразени с икономиката и пазара на труда.

Стратегията включва всички области на ученето и е адресирана до предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, продължаващото обучение за възрастни, валидирането на резултати от неформално обучение и самостоятелно учене.

Финансирането на изпълнението на стратегията ще се осъществява със средства на държавния бюджет, на европейските фондове и програмата на Европейския съюз „Еразъм+“, както и чрез дарения, спонсорство и други източници.

Стратегията определя четири основни приоритети насочени към:

- прилагане на образователен подход, който подпомага развитието на всички учещи и допринася за изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, способни да се справят с промените и несигурността;

- повишаване на качеството на образованието и обучението;

- осигуряване на образователна среда за равноправен достъп до учене през целия живот, за активно социално включване и активно гражданско участие;

- стимулиране на образование и обучение, съобразено с потребностите на икономиката и промените на пазара на труда.· ОП Регионално развитие

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Програмата е наследник на ОП Регионално развитие и нейната работа през новия програмен период ще бъде подчинена на осем приоритетни оси:

· Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие

Приоритетна ос 2: Подкрепа за периферни географски области най – силно засегнати от бедност

· Приоритетна ос 3: Регионална образователна инфраструктура

· Приоритетна ос 4: Регионална здравна структура

· Приоритетна ос 5: Регионална социална инфраструктура

· Приоритетна ос 6: Регионален туризъм

· Приоритетна ос 7: Регионална пътна инфраструктура

· Приоритетна ос 8: Техническа помощ


В подкрепа за следващия програмен период

- Изисквания за кандидатстване;

- Пакет документи за кандидатстване;

- Договор;

- Заповед за одобрение.


Актуализирани са Указанията за промени в договори и рамкови споразумения и Указанията за промяна на проекти по Техническа помощ


УО на ОПРР публикува нови Указания за електронно отчитане

Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално  развитие“ уведомява всички свои бенефициенти, че са публикувани нови указания за електронно отчитане на договори/заповеди за безвъзмездна финансова помощ 2007-2013 г.

В тази връзка УО е променил „Указания за изпълнение на договори чрез електронно отчитане“ и „Ръководство за потребителя – Електронно отчитане“, актуални от 15.08.2014 г.

Променените указания са публикувани в секция „Изпълнение на договори”, под-секция „Указания за изпълнение на договори· ОП Околна среда

Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020

Предизвикателства за Програмата през новия програмен период ще бъдат:

1) Интегрирането на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата във фондовете и плановете за стратегическо развитие на регионално, областно и общинско ниво;

2) подготовката на качествени проекти в сектор „води” и „отпадъци” на регионален принцип;

3) реализирането на водната реформа;

4) удовлетворяването на предварителните условия, реализирани чрез 3-те основни приоритета:

Приоритетна ос 1: Води;

Приоритетна ос 2: Отпадъци;

Приоритетна ос 3: НАТУРА 2000 и биоразнообразие;

Приоритетна ос 4: Превенция и управление на риска от наводнения;

Приоритетна ос 5: Подобряване качеството на отмосферния въздух;

Приоритетна ос 6: Техническа помощ.

Бенефициенти на Програмата ще бъдат дирекции на МОСВ, общини, Изпълнителна агенция по околна среда, ВиК асоциации, оператори на ВиК мрежи, оператори на хидромелиоративни мрежи, МСП в областта на управлението на водите и/или превенция на риска от наводнения и засушаване и сектор „отпадъци”, РСУО, ИАОС и МЗХ

Общ бюджет 1 494 429 млн. евро


Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Ново! Краен срок: текущ

ПУДООС е държавно предприятие, което предоставя безвъзмездна помощ и безлихвени заеми в размер до 70% от стойността на проекти (до 2 000 000 лв.) за срок до 5 години за проекти в следните области:

· Проекти в областта на опазване чистотата на въздуха

· Проекти в областта на управление на отпадъците

· Проекти за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационни мрежи

· Проекти за изграждане на малки водно – електрически централи

· Проекти, свързани с органично земеделие, екологосъобразно животновъдство и екотуризъм

Бенефициенти: общини и държавни институции; юридически лица, регистрирани по Търговския закон.


Приемен ден по ОП "Околна среда": всеки четвъртък от 14:00 ч.· ОП Развитие на човешките ресурси

Приеха проекта на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2007-2014 г.

Заложеният бюджет на програмата е в размер на 2,136 млрд. лв., включително националното съфинансиране. В тази сума влизат 108 млн. лв. от бюджета на Европейския съюз по Инициативата за младежка заетост. Към тях ще бъдат добавени близо 150 млн. лв. от Европейския социален фонд, като общият размер на целевите средства за подкрепа на младите хора е близо 258 млн. лв.


Проект на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.

Работата на Програмата ще бъде подчинена на 3 основни тематични цели: Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила; Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността и Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация. Те ще бъдат реализирани в 5 приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места –Бюджет: (ЕСФ) - 448 329 484,40; (ИМЗ) - 110 377 490

Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване - Бюджет: ЕСФ - 285 963 588,40 евро

Приоритетна ос 3: Модернизация на институциите в сферата на социалното включване и здравеопазването, равни възможности и недискриминацията и условията на труд - Бюджет: ЕСФ - 37 481 084,90 евро

Приоритетна ос 4: Транснационално сътрудничество - Бюджет: ЕСФ - 18 773 306,30 евро

Приоритетна ос 5: Техническа помощ - Бюджет: - ЕСФ - 37 740 361,00 евро

Програмата ще продължи политиката си от предходния планов период и чрез реализиране на специфични мерки, подчинени на хоризонталните принципи. Бенефициенти отново ще бъдат МТСП, АЗ, АСП, АХУ, ДАЗД, общини и райони на общини, социални предприятия, образователни и обучителни организации и институции, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, работодатили, социални партньори, НПО, ВРБК, Министерство на здравеопазването, МФВС, МОМН, публични институции и организации, предоставящи социални и здравни услуги, доставчици на социални и здравни услуги, организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда, национално представителни организации на работодатели, работници и служители; публични лечебни и здравни заведения, центрове за информация и професионално ориентиране, центрове за кариерно развитие; браншови организации, читалища, ИА ГИТ, ЦРЧРРИ, ДП БГЦПО, институции и организации, осъществяващи контрол върху условията на труд в предприятията, самостоятелно заети лица, служби, създадени в подкрепа на работодателите, центрове за развитие на предприемачеството, ИА НМСП и др.· ОП Административен капацитет

Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020

Наследник на Оперативна програма Административен капацитет. Основните две цели на Програмата са модернизиране на управлението за предоставяне на висококачествени публични услуги за гражданите и бизнеса и повишаване на ефективността на администрацията и съдебната система, които ще се реализират чрез 3 Приоритета:

· Приоритет І: Повишаване на институционалния капацитет, ефективността и ефикасността на публичната администрация и съдебната система;

· Приоритет ІІ: Предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса и развитие на електронното управление и правосъдия;

· Приоритет ІІІ: Ефективно и ефикасно усвояване на средствата от ЕС.

Приоритетна ос №1 „Административно обслужване и е – управление”

Приоритетна ос №2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса”

Приоритетна ос №3 „Прозрачна и ефективна съдебна систама”

Приоритетна ос №4 „Техническа помощ за управление на ЕСИФ”

Приоритетна ос № 5 „Техническа помощ”

Акцент в работата на Програмата ще бъде развитието на електронното управление и правосъдие. В следващия програмен период бенефициенти ще могат да бъдат както всички структури на държавната администрация на централно, областно и общинско ниво и органите на Съдебната система, така и обучителни институции и центрове на администрацията и съдебната власт и структури на гражданското общество.


Наръчник за електронно отчитане на проекти подпомага бенефициентите по ОПАК· ОП Конкурентоспособност

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Приоритетна ос 1: Технологично развитие и иновации

Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

Приоритетна ос 3: Енергийна и ресурсна ефективност

Приоритетна ос 4: Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ

Приоритетна ос 5: Техническа помощ

Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 след отразяване на официалните коментари на ЕК от 05.12.2014 г. е изпратен отново за разглеждане от Комисията. Промените в проекта на ОПИК, одобрен с РМС 771/17.11.2014, касаят допълването на действия, които да се предприемат за изпълнение на предварителни условия 7.4, 1.1 и 1.2 и редакции, свързани с отразяване на технически бележки.

Пълният текст на проекта на ОПИК 2014-2020 можете да изтеглите оттук.· ОП Техническа помощ

Удължават дейността на Областните информационни центрове

Предвижда се те да фукционират до месец май 2015 г. 

На Единния информационен портал Eufunds.bg вече са публикувани Насоките за кандидатстване по процедурата за "Изграждане и функциониране на областни информационни центрове", Процедурният наръчник за работа на ОИЦ и Концепцията за брандинг и визия на Мрежата от 28 информационни центъра (ЦИКО и 27 ОИЦ).

Предприетите изменения ще позволят на общините да кандидатстват за удължаване срока на договорите за изграждане и функциониране на Областни информационни центрове. Предвижда се анексите за удължаване срока на договорите и увеличаване на стойността на безвъзмездната финансова помощ да бъдат подписани най-късно през м. май тази година.· ОП Рибарство и аквакултури

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020


Над 113 млн. евро е бюджетът на Програмата за морско дело и рибарство (2014- 2020 г.)


Заповед РД-141 от 12.02.2014 г. за изменение на Заповед № РД – 875 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА от 17.05.2013 г. относно мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”· Проект Красива България

Проект „Красива България" 2015

Ново! Краен срок: 19 януари 2015 г.


Допустими кандидати в кампанията са общините и областните управители, държавните институции, контролните органи и вписаните от компетентните органи като юридически лица религиозни институции (вкл. църковни настоятелства) и читалища, които са собственици на оферираните обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.


Допустими проекто-предложения в кампанията са свързаните със строително-монтажни/ремонтни работи на:
- сгради или самостоятелни обекти в тях, вкл. прилежащите им външни пространства, които са за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, транспорта и съобщенията, спорта и социалния туризъм, почивното дело, вероизповеданията, публични площи за обществено ползване като площади, паркове и градини и мемориални обекти в тях;
- обекти със статут на недвижима културна ценност;
- сгради или самостоятелни обекти в тях, вкл. прилежащите им външни пространства, които са за обществено обслужване в областта на: образованието и науката - детски ясли и градини, училища, вкл. висши, научни и академични звена и др. подобни; здравеопазването - лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни; предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип - дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе", приюти и обществени трапезарии;
- съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство с цел предоставяне на социални услуги от резидентен тип - център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище и преходно жилище.

Общата стойност на бюджета за всеки кандидатстващ обект е минимум 30 000 лв. с ДДС и максимум 300 000 лв. с ДДС, като изискуемата минимална съфинансираща вноска от всеки кандидат ще е 50% (по мерки М01 и М02) или 20% (по мярка М02-01).
Кандидатите няма да имат ограничение за броя на проекто-предложенията, с които ще кандидатстват.


Мерки за подпомагане

- Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”

- Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”

- Мярка М02-01 "Подобряване на социалните услуги от резидентен тип"

- Мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация”


Одобрени обекти – 2014 година· Трансгранично сътрудничество

Програмите за трансгранично сътрудничество на България със Сърбия, Турция и Македония 2014 – 2020 бяха внесени в Европейската комисия за одобрение


ТГС България – Турция

Обява за тръжна процедура за доставка на ИТ и офис оборудване за програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България


Финалният проект на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Турция по ИПП 2014 - 2020 беше изпратен на Европейската комисия за одобрение


На вниманието на Българските партньори в проекти, финансирани по програмите за териториално сътрудничество


Актуализирана версия на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG)

Управляващият орган по Програмата уведомява всички бенефициенти, че от 07.04.2014 г. е в сила нова актуализираната версия на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG).


Инструкция за бенефициентите по Програма за ТГС по ИПП България - Турция


Aктуализирана версия на Указанията за първо ниво на контрол


ТГС България – Румъния

Първaта пълна версия на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2014-2020


На вниманието на бенефициентите от България на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013


Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2014-2020 ще получи финансови средства в размер на 215 745 513 евро от ЕФРР

На 16 юни 2014 бе прието за изпълнение Решение на Комисията за установяване на списъка на програмите за сътрудничество и определяне на общата сума на средствата от ЕФРР в подкрепа за всяка програма в рамките на целите на Европейско териториално сътрудничество за периода 2014-2020г.

В съответствие с това решение, Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2014-2020 ще получи финансови средства в размер на 215 745 513 евро от ЕФРР.· Програма Развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Програмата ще се реализира в съответствие със следните цели: конкурентоспособност на селското стопанство; устойчиво управление на природните ресурси и дейности, свързани с климата и балансирано териториално развитие на селските райони. Всички дейности в новия планов период ще бъдат групирани в 15 на брой тематични индивидуални мерки:

Мярка 1 Трансфер на знания и действия по осведомяване

Мярка 2 Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството

Мярка 4 Инвестиции в материални активи

Мярка 6 Развитие на стопанства и предприятия

Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата

Мярка 8 Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите

Мярка 9 Учредяване на групи и организации на производители

Мярка 10 Агроекология и климат

Мярка 11 Биологично земеделие

Мярка 12 Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите

Мярка 13 Плащания за райони с природни или други специфични ограничения

Мярка 14 Плащания за хуманно отношение към животните

Мярка 15 Екологични услуги и услуги във връзка с климата и опазване на горите

Мярка 16 Сътрудничество

Мярка 19 Водено от общностите местно развитие (ВМОР)/Лидер


Бюджетът по мярка Биологично земеделие в ПРСР ще е 200 млн. лв.


Мярка 4.1 Инвестиции в стопанствата на ПРСР стартира в първото тримесечие на 2015

Приемът на проекти по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще започне с отварянето на мярка  4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ в първото тримесечие на 2015 г.


Започва работа нова Агенция по земята


Приемна за граждани в ДФ „Земеделие”

Приемната се намира на първия етаж в сградата на ЦУ на ДФ „Земеделие” в София, кв. Павлово, бул. „Цар Борис III” № 136. Приемните дни са в допълнение на индивидуалните електронни справки за директни плащания и статус на проекти по ПРСР, достъпни на www.dfz.bg и www.prsr.bg.


· Други възможности

Програма “Енергийна ефективност”

Ново! Краен срок: текущ

Бенефициенти:

1. Държавни органи и обществени организации:

· Република България (представлявана от нейните министерства);

· области или райони;

· общини и техните сдружения;

· пътни, железопътни, пристанищни или летищни органи под държавен контрол, отдадени на обществена концесия обществени услуги/благоустройствени работи (вкл. по линия на публично-частното партньорство) и агенции, гарантирани от тези власти;

· обществени или частни компании, които извършват благоустройствени дейности или предоставят услуги по изпълнение на подпроекти, в т.ч. физически и юридически лица за енергоефективни услуги (ЕСКО) по смисъла на чл. 20 и чл. 21 от Закона за енергийна ефективност в България.

2. Частни фирми и организации, които са малки или средни предприятия с персонал до 250 души

Финансиране:
Програмата предвижда комбиниране на заем (средствата са осигурени от Европейската инвестиционна банка и са достъпни чрез банките-партньори по Програмата) с грант (средствата осигурява Международен фонд Козлодуй). За общини и др. обществени организации грантът достига до 20% от стойността на проекта, а за частни фирми и организации – до 15% за проекти в областта на енергийната ефективност и до 20% за проекти в областта на възобновяемите енергийни източници. Заемите осигуряват до 50% от стойността на проектите, в редки случаи и по изключение до75%. Делът на частните проекти е 25% от общия бюджет на Програмата. Независим енергиен експерт сертифицира разходите по гранта.

Подотрасли, които Програмата финансира:

· - Енергоспестяване / енергийна ефективност в сграден фонд

· - Малки електроцентрали за комбинирано производство на топлоенергия и електроенергия

· - Ветрова енергия

· - Електроразпределителни дружества

· - Газоразпределение

· - Слънчева енергия: фотоволтови и термални слънчеви колектори

· - ВЕЦ

· - Геотермална енергия

· - Топлофикация

Банки-партньори:

· Райфайзенбанк България

УниКредит Булбанк


Фонд "Социална закрила" финансира проекти

Ново! Краен срок: Целогодишно кандидатстване

Финансират се проекти, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на посочените целеви групи, и създаващи възможност за:

предоставяне на нов вид социални услуги в общността;

подобряване условията на живот в специализираните институции, в т.ч. и материалната база;

подобряване условията на живот на лица в риск;

деинституционализация на социалните услуги;

подкрепа в кризисни, извънредни ситуации и положения.

Бенефициенти:

Юридически лица и физически лица, регистрирани по търговския закон, могат да предоставят социални услуги само след вписване в регистър към Агенцията за социално подпомагане, а за предоставяне на социални услуги за деца до 18 години – след издаване на лиценз от ДАЗД за тази дейност и вписване в регистъра на АСП. Юридически лица, физически лица, регистрирани по Търговския закон и общини могат да кандидатстват за финансови средства от Фонда след защита на проект. Проектът се разработва по утвърден формуляр.


Нови правила за програмата за предоставяне на малки грантове

Ново! Краен срок : текущ

Грантовете ще бъдат предоставени на сдружения, фондации и читалища. Целта на предоставяните грантове ще бъде покриване на разходи по организиране на самите кампании (например наемане на зала за благотворителен концерт, отпечатване на промоционални материали и др.). Средствата, предоставени на една организация при едно кандидатстване, не могат да надхвърлят 1 000 лева. Организациите могат да кандидатстват отново само след отчитане на предишния грант, получен по тази програма.

За да кандидатствате за участие в обученията, следва да попълните формуляр за кандидатстване. Попълненият формуляр, заедно с удостоверение за актуално състояние на организацията, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на кандидатстване, трябва да изпратите на ел. поща Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , по факс (02) 9888166 или по поща/куриер на адрес: София 1000, ул. „Добруджа" № 6, за БЦНП. Формулярът се попълва и изпраща от официалния представител на съответната нестопанска организация. Всеки кандидат ще получи отговор до 3 седмици след получаване на документите. Организаторите могат да поискат допълнителна информация от кандидатите. В такива случаи срокът се удължава с 10 дни от датата на получаване на исканата информация.


Национален доверителен Еко Фонд

Ново! Краен срок: текущ

Бенефициенти:
1) общини и държавни институции;
2) сдружения на собственици, регистрирани по Закона за етажната собственост;
3) юридически лица, регистрирани по Търговския закон

Финансиране:
за общини и държавни институции – до 95% от стойността на проекта;
за сдружения – до 70% от стойността на проекта;
за юридически лица – до 50% от стойността на проекта

Начин на кандидатстване:
Фондът набира проектни идеи под формата на кратка концепция, в която се описват проблема, дейностите за разрешаването му, технология и алтернативни решения, оценка на ползите и разходите, степен на готовност на проекта, финансова осигуреност и др.

Ос 1 – Проекти, за които се финансира дял от инвестицията – Безвъзмездното финансиране е в размер: за публични институции (общини и държавни институции) до 95% от стойността на проекта; за сдруженията на собствениците, регистрирани по реда на Закона за етажната собственост – до 70%; за юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон до 50%.

Ос 2 – Проекти, които се финансират на базата на редуцирани емисии на парникови газове – Размерът на грантовото финансиране се извършва на база на доказаните редуцирани от проекта емисии. Има възможност грантът да се отпуска в момента на инвестицията като размерът на редуцираните емисии се определя на прогнозна база.

 

Посетете ни във Facebook

Електронен седмичник

Информационен електронен седмичник на Сдружение Толерантност

Либерални общини в България

liberalbg

Споразумение на Кметовете

banner

Актуални обяви

Всички програми и актуални обяви


Търсене

Актуален проект

baby