Сдружение ТОЛЕРАНТНОСТ

Вие сте  : Начало > Добрата новина
Добрата новина
„Към едно споделено бъдеще“ Печат Е-мейл

zornitsa     „Към едно споделено бъдеще“ е проект на Детска градина „Зорница“ на стойност 30 090,60 лева, който се

финансира от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

(ЦОИДУЕМ). Целевата група обхваща 45 деца, от които 43 са с майчин турски език. Проектните дейности ще се

изпълняват в село Грозден, община Сунгурларе, област Бургас и са с продължителност 24 месеца (от

01.10.2016 до 30.09.2018).

     Целта на проектното предложение е да осигури равен достъп до качествено образование на деца с

доминиращ майчин турски език. В рамките на проекта се извършва проследяване на психологическия профил,

оценка на физическото, интелектуално, социално и емоционално развитие на всяко дете и установяване

нивото на училищна готовност на децата и усвоеност на знания и умения съобразно изискванията за учебно

съдържание на ДОС за предучилищно образование съобразно спецификата на работа в мултикултурна среда.

Децата се включват в достъпни и разбираеми практически дейности, чрез които се повишава нивото на

владеене на български език и се стимулира мотивацията им за активно участие в образователния  процес. Чрез

поредица от тренинги с учители, родители и помощния персонал се повишава капацитета на специалистите,

работещи в мултикултурна среда. Всички дейности имат за цел да утвърдят новата роля, която ЗПУО отрежда

на детската градина като институция, имаща за цел да развие потенциала на децата и да ги подготви за

училище и за живота.

 


Посетете ни във Facebook

Търсене

Актуален проект

baby