Сдружение ТОЛЕРАНТНОСТ

Вие сте  : Начало > Решение
Решение за регистрация Печат Е-мейл
reshenie3_thumb

Р Е Ш Е Н И Е № 3

СОФИЯ 06.04.2004

В ИМЕТО НА НАРОДА


СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ,
1-ви състав, в закрито заседание на 06.04.2004 .,

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Севдалина Червенкова

като разгледа фирмено дело 49/2002 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.489 и сл. от ГПК с онование молба по чл.6, чл.17 и чл.18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Образувано е по повод молбата на представляващия сдружение"ТОЛЕРАНТНОСТ" с която се иска да бъдат вписани в регистъра на съдаприети промени.
От представените по делото писмени доказателства, съдът приема заустановено следното: От протокол от 26.11.2003 г. от заседание наУправителния съвет е взето решение за свикване на Общо събрание.Представена е покана за свикване на ОС, обнародвана в ДВ. От протокол от 06.02.2004 г. от заседание на Общото събрание се установява приемането нарешение от членовете на сдружението за избор на нов Управителен съвет. Представен е спесимен на представляващия. Внесена е държавна такса завписване на промените.
От така изяснената фактическа обстановка, съдът приема от правнастрана следното: Заявлението за вписване на приети промени е основателно икато такова следва да бъде уважено. Ето защо, след като съдът констатираналичие на всички подлежащи на вписване обстоятелства и след като прие, чевписването им е допустимо на основание чл.496 от ГПК във вр.с чл.6 и чл.18 от ЗЮЛНЦ, СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

РЕШИ:


ВПИСВА в регистъра за юридически лица с нестопанска цел по партидатана сдружение с наименование 'ТОЛЕРАНТНОСТ" следните промени:
Вписва нов Управителен съвет БАХРИ РЕДЖЕБ ЮМЕР,АДИЛ АХМЕД РЕШИДОВ, АСАН ТАХИРОВ ЧАКЪРОВ, ОРХАН ШАБАН МЮМЮН, АХМЕД АХМЕДОВ БАШЕВ, ВЕНЦИСЛАВ ТОМОВ БАНКОВ,НИДА НАМЪКОВ АХМЕДОВ, ЕРКИН КЕМАЛ КАРАНАСУФ и МИМА ХРИСТОВА ПЕНЧЕВА.
Сдружението се представлява от Председателя на УС ЕРКИН КЕМАЛКАРАНАСУФ.


СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
Ф.Д, № 49/2002
СОФИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 1

СОФИЯ 08.03.2002

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ, 1-ви състав, в закрито заседание на 08.03.2002 .,


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Севдалина Червенкова

като разгледа фирмено дело 49/2002 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.489 и сл. от ГПК с онование молба по чл.6, чл.17 и чл.18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Образувано е по повод молбата на представляващия сдружение "ТОЛЕРАНТНОСТ" с която се иска да бъдат вписани в регистъра на съда промяна на седалището и адреса на уоправление от гр. Главиница, обл. Силистра в гр. София, нов Управителен съве.
От представените по делото писмени доказателства, съдът приема за установено следното: От протокол от 28.09.2001 г. от Общо събрание се установява приемането на решение от членовете на сдружението за промяна на седалището и адреса на управление, избор на нов Управителен съвет. Представен е списък на членовете на сдружението присъствали на Общото събрание и подписали протокола от ОС. От протокола от 28.09.2001 г. от заседание на Управителния съвет се установява приемане на решение за избор на Председател и Зам. председател на УС и определяне на представителната власт на председателя на сдружението. Представени са: декларация и образец от подписа на представляващия сдружението.
От така изяснената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното: Заявлението за вписване на приети промени е основателно и като такова следва да бъде уважено. Ето защо, след като съдът констатира наличие на всички подлежащи на вписване обстоятелства и след като прие, че вписването им е допустимо на основание чл.496 от ГПК във вр.с чл.6 и чл.18 от ЗЮЛНЦ, СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

РЕШИ:

ВПИСВА в регистъра за юридически лица с нестопанска цел по партидата на сдружение с наименование "ТОЛЕРАНТНОСТ" следните промени:
Вписва преместване на седалището и адреса на управление от гр. Главиница. обл. Силистра в: гр. София 1000, бул. "Александър Стамболийски" N0 45А.
Вписва нов Управителен съвет, в състав: ДЖАВАТ ЯШАР МЕХМЕД - Председател на УС, НИГЯР САХЛИМ - Зам. председател. ЮЛИЯН СЕМЧЕВ, БАХРИ ЮМЕР. НЕДЖЕМЕДИН ЯКУБ. ГЮНЕР СЕРБЕСТ, НУРЕДИН КАФЕЛОВ, НИЗМИ АДЕМОВ, ВЛАДИМИР МОСКОВ.
Сдружението се представява от Председателя на УС ДЖАВАТ ЯШАР МЕХМЕД.

Решението не подлежи на обжалване.

Съдия:

 


 

Посетете ни във Facebook

Електронен седмичник

Информационен електронен седмичник на Сдружение Толерантност

Либерални общини в България

liberalbg

Споразумение на Кметовете

banner

Актуални обяви

Всички програми и актуални обяви